Drugs­ben­de op­ge­rold

500 gram co­ca­ï­ne, wa­pens en 21.000 eu­ro aan­ge­trof­fen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - THEO DERKINDEREN (svds)

De po­li­tie heeft don­der­dag een ben­de op­ge­rold die zich be­zig­hield met drugs­han­del. Speur­ders vie­len ge­lijk­tij­dig bin­nen op zes­tien plaat­sen en kon­den elf man­nen op­pak­ken.

De po­li­tie start­te het on­der­zoek ● naar de drugs­ben­de al in mei van dit jaar op toen er in­for­ma­tie bin­nen­liep dat er een ver­e­ni­ging be­zig was met het ver­han­de­len van drugs. Toen de speur­ders van de Me­chel­se re­cher­che een goed zicht had­den ge­kre­gen op de ben­de, be­sloot ze om don­der­dag­och­tend si­mul­taan bin­nen te val­len op zes­tien plaat­sen in Me­che­len, Rumst, Boom en Zemst. “Om al­le huis­zoe­kin­gen ge­lijk­tij­dig te kun­nen uit­voe­ren, wer­den tach­tig po­li­tie­men­sen in­ge­zet. Die ge­lijk­tij­di­ge in­val­len wa­ren no­dig om te ver­mij­den dat som­mi­ge ver­dach­ten lucht zou­den krij­gen van de ac­tie en als­nog de be­nen kon­den ne­men of be­wijs­stuk­ken kon­den weg­mof­fe­len”, licht Ne­le Poel­mans van het Ant­werp­se par­ket, af­de­ling Me­che­len toe.

Elf ar­res­ta­ties

Bij de huis­zoe­kin­gen na­men de speur­ders tal­rij­ke gsm’s, twee wa­pens, twee au­to’s, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal voor ver­do­ven­de mid­de­len, 21.000 eu­ro cash, 106 gram can­na­bis en een hal­ve ki­lo­gram co­ca­ï­ne in be­slag. De co­ca­ï­ne had een straat­waar­de van min­stens 25.000 eu­ro. Dat wijst er­op dat de ver­dach­ten een gro­te af­zet­markt had­den en ook heel goed wis­ten waar ze gro­te hoe­veel­he­den drugs kon­den aan­schaf­fen.

“In to­taal wer­den elf ver­dach­ten ge­ar­res­teerd en voor de on­der­zoeks­rech­ter ge­leid. Zes van hen zijn aan­ge­hou­den en in de ge­van­ge­nis op­ge­slo­ten. Twee an­de­ren zijn aan­ge­hou­den on­der elek­tro­nisch toe­zicht. Zij mo­gen hun wo­ning dus niet ver­la­ten. Drie an­de­ren zijn vrij­ge­la­ten, maar kre­gen wel strik­te voor­waar­den op­ge­legd”, zegt Poel­mans nog.

Raad­ka­mer

Waar de ben­de zich ging be­voor­ra­den is voor­lo­pig nog niet ge­we­ten. De speur­ders wil­den ook geen de­tails kwijt over de af­ne­mers en hoe lang de be­trok­ke­nen al be­zig wa­ren met hun han­del­tje. Het on­der­zoek wordt de ko­men­de da­gen ver­der­ge­zet.

Nu dins­dag moe­ten de aan­ge­hou­den per­so­nen voor de Me­chel­se raad­ka­mer ver­schij­nen. Daar wordt be­slist of ze lan­ger aan­ge­hou­den blij­ven. Stien Ver­lin­den heeft zich­zelf in het Zuid-Afri­kaan­se Pie­ter­ma­ritz­burg op­ge­volgd als we­reld­kam­pi­oen ka­jak in de ca­te­go­rie ma­ra­thon mix. Ze vaart voor de Me­chel­se club KCCM.

Vo­rig sei­zoen won de 35-ja­ri­ge ● Stien Ver­lin­den ook al goud op het we­reld­kam­pi­oen­schap in het Duit­se Bran­den­burg. Dit keer vond het WK ma­ra­thon mix plaats in het Zuid-Afri­kaan­se Pie­ter­ma­ritz­burg. Na een zwaar be­voch­ten wed­strijd klop­te ze sa­men met haar Au­stra­li­sche part­ner Mi­chael Le­ver­ett het lo­ka­le duo Win­terBur­gin met slechts een hand­vol se­con­den voor­sprong.

“Het was heel span­nend”, re­a­geert Ver­lin­den “De he­le wed­strijd, die zo’n 15 ki­lo­me­ter lang is, heb­ben we eerst met drie en la­ter met twee an­de­re teams op kop ge­le­gen en ge­stre­den voor de over­win­ning. De Zuid-Afri­ka­nen had­den een heel jaar in­ten­sief ge­traind voor de­ze wed­strijd in hun ei­gen land, maar uit­ein­de­lijk ble­ken wij toch net iets ster­ker.”

Voor Ver­lin­den was het een heel emo­ti­o­ne­le over­win­ning. “Het is niet al­leen een knap­pe ze­ge, ze kwam ook on­ver­wacht. In no­vem­ber is mijn man na­me­lijk over­le­den. Hij was ook mijn coach en de part­ner met wie ik vo­rig jaar we­reld­kam­pi­oen werd. Dat maakt de­ze over­win­ning heel spe­ci­aal. Dit jaar nam ik deel met de Au­stra­li­ër Le­ver­ett, waar­mee ik nog nooit ge­va­ren had. Ge­luk­kig was de klik er met­een, met een gou­den me­dail­le als ge­volg.”

Be­gin de­ze maand was de Me­chel­se ka­jak­club KCCM ook al erg suc­ces­vol op het Bel­gisch kam­pi­oen­schap Kor­te­baan op het wa­ter van Ha­ze­win­kel in Wil­le­broek. Ze sprok­kel­den er meer­de­re gou­den me­dail­les. Wie de­ze win­naars eens aan het werk wil zien, kan dit week­end te­recht bij KCCM aan de Au­we­gem­vaart. Zij or­ga­ni­se­ren na­me­lijk hun jaar­lijk­se pro­pa­gan­da­wed­strij­den als af­slui­ter van het ka­jak­sei­zoen.

NE­LE POEL­MANS Woord­voer­ster par­ket ‘‘Tach­tig po­li­tie­men­sen na­men deel aan de ge­lijk­tij­di­ge huis­zoe­kin­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.