“Veel meer dan een ‘vlees­keu­ring’”

Ra­ni Tim­mer­mans (21)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (svds)

Ra­ni Tim­mer­mans (21) is af­kom­stig uit de Me­chel­se deel­ge­meen­te Wa­lem, maar ver­huist bin­nen­kort naar Beer­zel bij Put­te. De ver­kie­zing van Miss Ant­wer­pen wordt haar al­ler­eer­ste miss­ver­kie­zing.

“Het idee om deel te ne­men, ● speel­de ei­gen­lijk vo­rig jaar al in mijn hoofd”, ver­telt de 21-ja­ri­ge Ra­ni. “Toen heb ik na lang na­den­ken uit­ein­de­lijk be­slo­ten toch maar niet deel te ne­men. Wan­neer ik in de spie­gel kijk, zie ik geen ty­pi­sche miss, maar een heel ge­woon meis­je dat niet graag in de spot­lights staat. Dat deed me het meest twij­fe­len.”

“Dit jaar kwam het op­nieuw ter spra­ke”, zegt Tim­mer­mans. “Het is ei­gen­lijk be­gon­nen als wed­den­schap met mijn broer. Daar­door heb ik be­slo­ten me de­ze edi­tie toch maar in te schrij­ven. Het is de al­ler­eer­ste keer dat ik deel­neem aan een miss­ver­kie­zing, dus het is wel span­nend. De durf om er vol voor te gaan is er nu wel.”

“Miss Bel­gië wor­den is niet echt een kin­der­droom of zo”, zegt de Wa­lem­se. “Ik zou het na­tuur­lijk wel dol­graag zijn en mijn land ver­te­gen­woor­di­gen. De pro­vin­ci­a­le ver­kie­zing voor Miss Ant­wer­pen is de eer­ste hor­de die ik moet ne­men. Wan­neer ik me plaats voor de na­ti­o­na­le pre­se­lec­ties, doe ik na­tuur­lijk mijn ui­ter­ste best om in de fi­na­le te ge­ra­ken.”

Bij­ver­dien­ste in Car­ré

Rond miss­ver­kie­zin­gen hangt vaak het beeld van een or­di­nai­re vlees­keu­ring, maar daar is Ra­ni het ab­so­luut niet mee eens. “Miss Ant­wer­pen is veel meer dan en­kel mooi zijn. Ie­de­re deel­neem­ster is ook ver­plicht om een act van en­ke­le mi­nu­ten op te voe­ren. Je moet dus echt wel la­ten zien wat je kunt. Als ik me mor­gen kan plaat­sen voor de na­ti­o­na­le pre­se­lec­ties, word ik maan­dag ook in het Par­le­ment ver­wacht. Daar krij­gen we uit­leg over Bel­gië en een bun­del­tje dat we moe­ten in­stu­de­ren. Daar volgt dan een exa­men over en aan de hand van die pun­ten wordt ge­ke­ken wie naar de na­ti­o­na­le fi­na­le mag.”

Om ge­noeg stem­men te ha­len, ging Ra­ni on­der an­de­re te ra­de bij vrien­den en fa­mi­lie. “Ook in de Car­ré in Wil­le­broek, waar ik werk, heb ik veel stem­men kun­nen ron­se­len. Waar­om ik een goe­de Miss Ant­wer­pen zou zijn? Ik denk om­dat ik al­tijd me­zelf blijf en niet naast mijn schoe­nen ga lo­pen. Daar­naast zet ik me ook erg in voor het goe­de doel.”

RA­NI TIM­MER­MANS Wa­lem ‘‘Miss Ant­wer­pen is veel meer dan en­kel mooi zijn. Je moet echt wel la­ten zien wat je kunt.’’

FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.