“Ik sta nu sterk ge­noeg in mijn schoe­nen”

Bir­git Sal­den (22)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (pp)

De Puur­se Bir­git Sal­den is 22. Met haar bruin haar en blau­we ogen be­zit ze al min­stens één van de ze­ven klas­sie­ke schoon­he­den.

Be­nieuwd of de kin­der­ver­zorg­ster ● in de voet­spo­ren van haar be­ken­de dorps­ge­no­te Di­na Ters­a­go kan tre­den. “We zien wel hoe het loopt zon­dag”, zegt de scho­ne die ei­gen­lijk uit Schel­le af­kom­stig is, maar sinds kort in Br­eendonk woont.

“Ik ben al­tijd al in de ban ge­weest van miss­ver­kie­zin­gen, mo­del­len, de cat­walk, en­zo­voort. Op jon­ge­re leef­tijd ben ik nog een kor­te tijd mo­del ge­weest bij het mo­del­len­bu­reau Yel­low. De leuk­ste op­dracht die ik ge­daan heb, is ring­meis­je zijn op het boks­ga­la van Su­gar Jack­son. Van ring­meis­je naar Miss Bel­gië dus (lacht). Ik wil­de ei­gen­lijk al drie jaar mee­doen aan Miss Bel­gië, maar ik heb me nooit eer­der dur­ven in­schrij­ven. Dat was om­dat ik vond dat ik toen nog niet sterk ge­noeg in mijn schoe­nen stond om te­gen mo­ge­lij­ke kri­tiek van bij­voor­beeld an­de­re meis­jes te kun­nen”, zegt Sal­den.

“Als je aan zo’n wed­strijd mee­doet, weet je dat de kans be­staat dat er niet en­kel po­si­tie­ve com­men­taar komt. Ik vond ook dat ik pas kon deel­ne­men als ik me niet zou la­ten neer­ha­len doorr ne­ga­tie­ve com­men­ta­ren. Ik voel­de dat ik nu wel echt klaar was. Be­ter een aan­tal jaar wach­ten en mee­doen als je al heel wat ge­groeid bent en weet wie je bent, dan vroeg mee­doen en ge­kwetst wor­den.”

Droom ach­ter­na

Dui­de­lijk een meis­je dat haar hoofd ste­vig op de schou­ders heeft nu ze op zoek gaat naar een tic­ket voor de fi­na­le van Miss Bel- gië. “Het is bij mij echt de ty­pi­sche meis­jes­droom. Vroe­ger ke­ken wij elk jaar met het he­le ge­zin naar Miss Bel­gië om te we­ten wie de nieu­we miss ging wor- den. Ik weet nog dat ik hier als kind vol be­won­de­ring naar keek. Ik zei toen al dat ik dit la­ter ook wou doen. Ik

BIR­GIT SAL­DEN Puurs

ga dus mijn droom ach­ter­na. Ik wil win­nen, maar ik zou dit nooit ten kos­te van an­de­re meis­jes doen. Help el­kaar en sa­bo­teer el­kaar niet: dat is mijn mot­to over­al en dus ook hier. Ik geef me­zelf 100% voor dit avon­tuur. Als je aan zo­iets mee­doet, moet je er vol­le­dig voor gaan.”

‘‘Ik wil win­nen, maar ik zou dit nooit ten kos­te van an­de­re meis­jes doen.’’

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.