“Niet lang ge­twij­feld over deel­na­me”

Lau­ren Wit­hae­gels (19)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (evb)

Lau­ren Wit­hae­gels (19) uit Bon­hei­den is een van de jong­ste kan­di­da­tes zon­dag. “Ik ken bij­na al veel kan­di­da­tes van de ver­kie­zing door de eve­ne­men­ten waar we aan deel­na­men, zo­als de mis­sen­dag.”

“Ook om ons voor te be­rei­den ● op de show zon­dag za­gen we el­kaar veel, on­der meer om dans­pas­jes in te oe­fe­nen”, zegt ze. Lau­ren was op­val­lend aan­we­zig op so­ci­a­le me­dia­ka­na­len tij­dens haar cam­pag­ne en heeft in­mid­dels 1.300 li­kes op haar Fa­ce­book.

Net zo­als voor ve­len is het voor de Bon­hei­den­se ook de eer­ste keer dat ze deel­neemt aan een ver­kie­zing, al was dat niet met­een de be­doe­ling. “Ik wil­de voor­al het ge­zicht wor­den van de be­ken­de kle­ding­zaak Bo­bo in Tre­me­lo en stuur­de mijn kan­di­da­tuur in. Niet lang er­na kreeg ik een e-mail van het co­mi­té van Miss Bel­gië met de vraag of ik deel wil­de ne­men aan de ver­kie­zing. Lang heb ik niet ge­twij­feld. Dus door Bo­bo kreeg ik een mooie kans.”

Een miss moet er vol­gens Lau­ren niet al­leen net­jes uit­zien, ook de in­houd is van even groot be­lang. “Mis­schien mag je ooit de Bel­gi­sche lands­kleu­ren ver­te­gen­woor­di­gen in bin­ne­nen bui­ten­land. Ik sta voor­al voor eer­lijk­heid, ben een groot die­ren­vriend en res­pec­teer al­les en ie­der­een. So­ci­aal eco­no­misch is ie­der­een ge­lijk.”

Meer slag­kracht

Of je voor dit ge­dach­te­goed een kroon­tje no­dig hebt? “Niet echt, maar het geeft wel meer slag­kracht aan de da­den door de gro­te pers­aan­dacht. Je ge­zicht staat voor iets, dat ver­geet men niet snel. Door het hoog­ste kroon­tje heb je met­een een sta­tus.”

Lau­ren stu­deert toe­ge­pas­te psy­cho­lo­gie aan Tho­mas Mo­re in Ant­wer­pen. Paard­rij­den is haar pas­sie. Ook al werd ze in Deur­ne ge­bo­ren, toch noemt ze zich­zelf een ech­te Bon­hei­den­se.

FO­TO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.