Ri­car­do Sa Pin­to

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Na een be­vre­di­gen­de start met 4 op 6 ging het steil berg­af. 1 op 12, twee keer na el­kaar vier te­gen­goals, met de 0-4 te­gen Zul­te Wa­re­gem al even be­scha­mend als de tristes­se vo­rig sei­zoen op Scles­sin. En vier mat­chen na el­kaar niet kun­nen sco­ren is al even dra­ma­tisch.

Maar voor­al: er is geen lijn in het spel te zien, geen hand van de trai­ner. Heel veel grin­ta en pas­sie, maar wei­nig of geen tac­tiek: al­les wat voor­af over Leeu­wen­hart werd ver­teld, komt uit.

En die grin­ta werkt maar een tijd­je, zo blijkt. Zijn trai­nin­gen zijn ook ma­ger, het is voort­du­rend her­ha­len zon­der veel idee­ën. Het is op het veld zon­der veel suc­ces re­ke­nen op de in­di­vi­du­e­le klas­se van en­ke­lin­gen, Mpo­ku voor­op.

Dat de Por­tu­gees zo zijn best doet al­tijd en over­al Frans te spre­ken, keert zich ook te­gen hem: hij krijgt het niet uit­ge­legd én hij ver­liest ont­zag in de spe­lers­groep die er al eens la­che­rig durft over te doen.

Een paar maar. Na een ge­sprek met de sup­por­ters­fe­de­ra­tie vo­ri­ge week waar­in de cha­ris­ma­ti­sche Sa Pin­to over­tui­gend klonk, is het pro­test wat af­ge­zwakt. En het eer­ste punt­je in vier mat­chen, te­gen aarts­ri­vaal Char­le­roi, gaf hem ook nog wel wat kre­diet. Bo­ven­dien staan de mees­te spe­lers nog ach­ter hem, al was het maar om­dat zij na de op­een­vol­ging van trai­ners ook snak­ken naar sta­bi­li­teit. Bo­ven­dien heeft de coach niet echt de trans­fers ge­kre­gen die hij wou.

Zelfs bij ver­lies in Eu­pen valt wel­licht nog geen hak­bijl. Voor­zit­ter Venan­zi en tech­nisch di­rec­teur Re­nard heb­ben heel veel tijd ge­no­men voor de keu­ze van Sa Pin­to en zul­len er zo lang mo­ge­lijk ach­ter blij­ven staan. Toch nog min­stens een paar speel­da­gen. Aan mo­ge­lij­ke op­vol­gers is nog niet ge­dacht. Wel één voor­waar­de: woens­dag mag het te­gen Heist, eer­ste ama­teur­li­ga, niet mis­lo­pen. Want als PO1 wordt ge­mist, moet de be­ker het sei­zoen red­den. Vo­rig jaar werd Standard op Geel met­een uit­ge­scha­keld, de Rou­ches zijn maar wat blij dat ze om­wil­le van de te­le­vi­sie­uit­zen­ding woens­dag Heist thuis mo­gen ont­van­gen.

De Por­tu­gees heeft ar­gu­men­ten voor een ho­ger be­roep: hij zag op het ein­de van een woe­li­ge trans­fer­pe­ri­o­de nog Belfo­dil, Dos­se­vi en Ra­man ver­trek­ken en de laat­ste nieuw­ko­mers Ca­van­da, Carl­in­hos en Cop moe­ten nog wor­den in­ge­past. Het was ook na het ge­lijk­spel te­gen Char­le­roi zijn ul­tie­me ver­de­di­ging te­gen­over de pers die hem al­maar be­schul­digt: “Geef ons de no­di­ge tijd!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.