”Het heeft maan­den ge­duurd voor hij die pe­ri­o­de te bo­ven is ge­ko­men”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Dat Koen Van Lan­gendon­ck vier jaar ge­le­den bij Wes­ter­lo een vang­net vond, heeft hij in gro­te ma­te te dan­ken aan kee­pers­trai­ner Paul Pee­ters, die hem eer­der al naar Lom­mel wil­de ha­len. Hij stak in ’t Kuip­je zijn nek uit voor de komst van de Lim­bur­ger. “Ik heb écht moe­ten door­du­wen om hem hier bin­nen te ha­len”, zegt Pee­ters.

“In het be­gin had hij het ook hier niet ● mak­ke­lijk”, ver­telt Pee­ters. “Puur een men­ta­le kwes­tie. Als jon­ge doel­man is hij bij Beer­schot he­le­maal ge­knakt. Het heeft maan­den ge­duurd voor hij die pe­ri­o­de te bo­ven is ge­ko­men. In de voor­be­rei­ding had hij nog tijd no­dig om al­les te ver­wer­ken. Je moest re­gel­ma­tig zeg­gen dat hij goed had ge­traind of een ster­ke wed­strijd had ge­speeld. Hem er­op wij­zen dat hij het nog wel kon.”

Van­daag staat er een an­de­re doel­man tus­sen de pa­len, ver­ze­kert Pee­ters. “Dat heeft hij he­le­maal aan zich­zelf te dan­ken. Koen is een ech­te ka­rak­ter­mens. Hij is geen spe­ler die op zijn ta­lent kan te­ren, eer­der ie­mand die een he­le week zwaar moet trai­nen om in het week­end goed te pres­te­ren. Ie­de­re week ana­ly­se­ren we elk mo­ment. Wat was er goed? Wat deed hij fout? Koen is ex­treem kri­tisch.”

Van Lan­gendon­ck krijgt het zelf niet over zijn lip­pen, maar Pee­ters is er­van over­tuigd dat zijn pou­lain ex­tra ge­mo­ti­veerd is om zich te to­nen op het Kiel. “Na een tijd­je ben je die vra­gen over je ver­le­den wel beu, maar je kan het ook niet uit­wis­sen. Za­ter­dag zal hij daar so­wie­so aan den­ken en ik ben er hon­derd pro­cent ze­ker van dat hij die men­sen daar wil over­tui­gen met een goe­de pres­ta­tie. Het ge­vaar is dat je dan te ge­con­cen­treerd bent. Maar Koen is ie­mand die zo­iets wel kan plaat­sen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.