Van­door­ne rijdt zich op­nieuw in de kij­ker

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport - (gve) (jbr) (lwi) (jbr)

In Mon­za had Stof­fel Van­door­ne met een ● ze­ven­de plaats in de twee­de vrije trai­ning al zijn bes­te re­sul­taat in een of­fi­ci­ë­le ses­sie la­ten op­te­ke­nen, gis­te­ren in Singapore deed hij nog een plaats­je be­ter: zes­de, op een stra­te­n­om­loop waar­op hij nog nooit eer­der had ge­re­den. Bij­na drie tien­den snel­ler dan Fer­nan­do Alon­so. Het wak­kert de hoop op pun­ten al­leen maar aan. “Het was een po­si­tie­ve dag, ja”, grijns­de Van­door­ne. “Al ver­moed ik dat de bei­de Fer­ra­ri­rij­ders (ne­gen­de en elf­de, red.) nog wel iets ach­ter de hand hou­den. Maar goed, een plaats in het der­de kwa­li­fi­ca­tie­ge­deel­te zit er wel in.”

Van­door­ne hoeft zich voor­lo­pig ook geen zor­gen te ma­ken over een even­tu­e­le grid­s­traf. De in Mon­za stuk ge­ga­ne Hon­da­mo­tor kon zon­der nieu­we on­der­de­len wor­den her- steld, waar­door de Rum­be­ke­naar van­daag mis­schien wel de bes­te start­po­si­tie uit zijn car­ri­è­re kan ver­o­ve­ren.

En er was nog goed nieuws voor Van­door­ne: het is nu of­fi­ci­eel dat zijn team, McLa­ren, vol­gend jaar met een Re­nault­mo­tor aan de slag gaat. De ve­le pro­ble­men zul­len daar­mee ho­pe­lijk van de baan zijn voor on­ze land­ge­noot. Ba­se­ball: Top­du­el Bras­schaat Bra­ves - Deur­ne Spar­tans. Bras­schaat Bra­ves kan dit week­end zijn fi­na­le­plaats te­gen Bor­ger­hout Squir­rels vei­lig stel­len. Er moet dan wel twee keer wor­den ge­won­nen in het on­der­lin­ge du­el te­gen Deur­ne Spar­tans. Lei­der Bor­ger­hout Squir­rels kan zich in de twee wed­strij­den te­gen Mort­sel Stars al voor­be­rei­den op de ti­tel­strijd. Bas­ket­bal: Su­per­cup Oos­ten­de Lim­burg Uni­ted. Van­avond, één week voor de start van de com­pe­ti­tie, wordt in de Oos­tend­se Ver­sluys Dô­me het sei­zoen op gang ge­scho­ten met de Su­per­cup tus­sen kam­pi­oen en be­ker­win­naar Oos­ten­de en ver­lie­zend be­ker­fi­na­list Lim­burg Uni­ted. Hand­bal: Sas­ja ont­vangt Ne­der­land­se kam­pi­oen. Sas­ja ont­vangt za­ter­dag (20.15u) voor zijn eer­ste thuis­wed­strijd van het nieu­we sei­zoen Ne­der­lands kam­pi­oen Li­ons. Op­nieuw een lood­zwa­re op­dracht. Hoc­key: Dra­gons start op­nieuw als fa­vo­riet. Dit week­end gaat de nieu­we com­pe­ti­tie in ere­klas­se zo­wel bij de man­nen als bij de vrou­wen van start. Bij de man­nen is re­ge­rend lands­kam­pi­oen Dra­gons op­nieuw top­fa­vo­riet. De Bras­scha­te­naars be­gin­nen met een thuis­wed­strijd te­gen Pingouin. Hera­kles, de re­ve­la­tie van vo­rig sei­zoen, opent bij Da­ring. Brax­ga­ta staat voor een moei­lij­ke ver­plaat­sing naar Wat­ducks ter­wijl Beer­schot Gent ont­vangt. Bij de vrou­wen zijn er de der­by’s Dra­gons - Ant­werp en Vic­to­ry - Hera­kles. Korf­bal: Si­ko­pi - Boec­ken­berg. Si­ko­pi, dat sa­men met Bor­ger­hout/ GW de lei­ding deelt in de Top­klas­se, ont­vangt mor­gen Boec­ken­berg. Voor­waarts, twee­de in de stand, ont­vangt de an­de­re lei­der en pro­duc­tief­ste ploeg Bor­ger­hout/GW.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.