“Ik heb me al goed aan­ge­past”

Tho­mas Engle­bert ver­o­ver­de snel zijn stek bij Heist

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - GEERT FIERENS

De 24-ja­ri­ge Tho­mas Engle­bert had niet zo veel tijd no­dig om bij Heist ie­der­een te over­tui­gen van zijn kwa­li­tei­ten: rust aan de bal en rust naast het veld. De cen­tra­le mid­den­vel­der dwong snel zijn plaats af.

Heist is een to­taal nieu­we ● om­ge­ving voor jou?

Tho­mas Engle­bert: “Ze­ker en vast: ik speel­de nooit eer­der voor een Vlaam­se club. Ik be­gon te voet­bal­len bij Chaudfon­tai­ne toen ik am­per zes jaar was. Daar­na heb ik toch al wat wa­ter­tjes door­zwom­men (lacht). Want wie Chaudfon­tai­ne zegt, denkt niet met­een aan een voet­bal­club. Nee, daar lag mijn toe­komst niet. Ik speel­de la­ter voor FC Luik, We­zet, Union en de voor­bije twee jaar bij Spri­mont.”

Is de Waal­se men­ta­li­teit de­zelf­de ● als de Vlaam­se?

“Nee, hier is het toch wel an­ders: wat strik­ter, wat meer af­ge­lijnd. Ik voel mij daar goed bij. Het is voor mij iets nieuws, maar ik heb me toch al goed aan­ge­past. Mo­men­teel loopt het pri­ma. Het is toch een he­le stap, hé. En dat mag je let­ter­lijk ne­men. De af­stand tus­sen mijn woon­plaats en Heist is niet voor de poes: 105km.”

Na Vir­ton werd het vo­ri­ge ● week voor jou dus geen feest­je op de bus?

“Nee, want ik woon in de buurt van Luik. Dan zou het gek zijn nog eerst de ver­plaat­sing naar Heist te ma­ken. Op de eer­ste trai­ning na Vir­ton hing er een po­si­tie­ve sfeer. Daar kan je als voet­bal­ler dan écht van ge­nie­ten. Dat was dan mijn feest­je (lacht).”

Er vol­gen nu twee mat­chen ● in en­ke­le da­gen tijd?

“Eerst Aalst en vol­gen­de woens­dag de be­ker­match te­gen Standard. De in­zet en de ernst zul­len er te­gen Aalst niet on­der lij­den, de be­ker­match te­gen de Rou­ches is iets aparts en we gaan daar als groep het bes­te van pro­be­ren te ma­ken. Dat leeft wel, die wed­strijd. Standard is een gro­te club. Maar zo­als ge­zegd, het be­lang van de par­tij te­gen Aalst on­der­schat­ten we daar­door ze­ker niet. We heb­ben na twee mat­chen

meer pun­ten dan ge­dacht, de mo­ral zit goed. Nu is het zaak on­ze goe­de start een ver­leng­stuk te ge­ven.”

SK Heist: Er­ciy­as be­perkt zich tot in­di­vi­du­eel werk. Thuys, Ver­bist, Sols, De­mirsoy en Claes speel­den gis­ter­avond bij de be­lof­ten. Reg­nier komt bij de se­lec­tie.

Kern: Stroo­bants, Van Aer­schot, Wijns, Tam­beur, Lo­kan­do, Roo­sen, En­ge­len, Mat­ter­ne, Engle­bert, We­bers, Na­po­le­o­ne, Troon­beeckx Ven­to­se, Ka­beya, Bou­nou, Orye, Bam­bi Ngan­za, Reg­nier.

SMB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.