“Mis­schien blijf ik wel en­ke­le ja­ren”

Jo­hn Nkomb Nkomb voelt zich goed in Boom

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio -

Ru­pel Boom staat voor een druk­ke week. Zon­dag komt Tor­hout op be­zoek, woens­dag is er de be­ker­match in Eu­pen en vier da­gen la­ter moet er al­weer ge­voet­bald wor­den voor de com­pe­ti­tie in Bra­kel. Waar­schijn­lijk krijgt de laat­ste Boom­se nieuw­ko­mer, Jo­hn Nkomb Nkomb, nu heel wat speel­kan­sen.

Jo­hn Nkomb Nkomb moet bij ● Ru­pel Boom An­to­nio Mu­noz-Her­re­ra doen ver­ge­ten. Het de­buut van de aan­val­ler was al­vast veel­be­lo­vend, want hij scoor­de in zijn eer­ste of­fi­ci­ë­le match met­een. Op z’n 23ste heeft de Fran­se spits al een flink stuk van de we­reld ge­zien. “Ik kom uit de jeugd van Bas­tia en be­land­de van daar­uit bij het B-elf­tal van PSG”, opent Nkomb Nkomb. “Daar­na volg­den pas­sa­ges bij Evry, het Ame­ri­kaan­se Flo­ri­dians en het Ita­li­aan­se Mono­po­li om uit­ein­de­lijk weer in Frank­rijk aan de slag te gaan. En sinds en­ke­le we­ken voet­bal ik voor Ru­pel Boom.”

Het was de ma­ke­laar van Jor­dan ● Ker­sten­ne die jou bij de Steen­bak­kers in­tro­du­ceer­de.

“Ik ben hier be­gin au­gus­tus ko­men tes­ten en we zijn van­af dan al­tijd con­tact blij­ven hou­den. In de laat­ste week van de trans­fer­pe­ri­o­de zijn we dan tot een ak­koord ge­ko­men. In­mid­dels ben ik met mijn fa­mi­lie naar Bel­gië ver­huisd. Mijn vrouw en ik wo­nen in Ant­wer­pen.”

Ru­pel Boom traint al­leen ● ’s avonds. Heb jij over­dag dan ge­noeg om han­den?

“Voor­lo­pig lukt het wel. Ik train ook over­dag, want ik haal mijn bes­te ni­veau nog niet. Ik denk dat ik nog twee à drie we­ken no­dig heb om he­le­maal in top­con­di­ti­te te zijn. On­der­tus­sen kan ik de ploeg wel al hel­pen. Zon­dag kreeg ik al twin­tig mi­nu­ten van de coach en maak­te ik het vier­de doel­punt in de met 1-4 ge­won­nen wed­strijd op Pe­pin­gen-Hal­le. Dat is goed voor mijn ver­trou­wen, want een spits leeft voor een stuk toch van zijn doel­pun­ten.”

Je ver­sleet al heel wat clubs ● op kor­te tijd. Is het de be­doe­ling om je nu in Boom voor een lan­ge­re pe­ri­o­de te set­te­len?

“Dat zou kun­nen. Ik laat al­le mo­ge­lijk­he­den open. Ik zet al­les op het voet­bal en ver­zorg me als een prof. Op kor­te ter­mijn wil ik me in de ploeg spe­len bij Boom en de club aan pro­mo­tie hel­pen. Dan kan het best zijn dat ik hier blijf, maar je weet nooit wat de toe­komst brengt. Mis­schien speel ik me in de kij­ker van ho­ger spe­len­de clubs en wor­den we daar al­le­maal be­ter van.”

FO­TO TOM GOYVAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.