“Ik wil me nog eens goed uit­le­ven”

Ne­al Van Vae­ren­bergh hoopt zich te to­nen voor ei­gen club

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - BART SPRUIJT

Ne­al Van Vae­ren­bergh is bij­zon­der ge­mo­ti­veerd om zon­dag sterk voor de dag te ko­men in de kwart­tri­at­lon in Me­che­len.

Al sinds 2012 is Van Vae­ren­bergh ● lid van SP&O. Vroe­ger com­bi­neer­de hij au­to­sport met tri­at­lon, maar de voor­bije drie jaar legt hij zich vol­le­dig toe op dat laat­ste. En met suc­ces: dit sei­zoen doet hij het zeer aar­dig in de T3 met on­der an­de­re een ne­gen­de plek in Ger­aards­ber­gen. Hij heeft er zin in. “De kwart­tri­at­lon is toch een bee­tje de hoofd­wed­strijd van het week­end. Om­dat het voor ei­gen club SP&O is, wil ik een sterk re­sul­taat neer­zet­ten”, zegt de 21ja­ri­ge Bon­hei­de­naar.

“Het is ze­ker geen hoofd­doel in mijn wed­strijd­sche­ma, maar voor de ploeg wil ik wel van be­te­ke­nis zijn en ik wil me graag la­ten zien.”

Vo­rig jaar de­bu­teer­de hij op de kwart­af­stand in Me­che­len. Dat viel toen iet­wat te­gen. Be­ter doen is het doel. “Ik zal zor­gen dat ik fris ge­noeg aan de start sta, zo­dat ik be­ter kan pres­te­ren dan vo­rig jaar. Toen was ik wat ver­moeid. De ra­ce zat toen mid­den­in een zwaar trai­nings­blok. Het was vo­rig jaar mijn eer­ste kwart­tri­at­lon. Ik werd toen ne­gen­de. Om­dat ik het ge­voel had dat ik toen on­der mijn ni­veau pres­teer­de, hield ik er geen goed ge­voel aan over. Dat wil ik nu ver­mij­den. Daar­om ga ik een bee­tje af­bou­wen voor de ra­ce.”

De win­naar van vo­rig jaar, SP&O-tri­at­leet Jo­na­than Wayaf­fe, zit op het WK en is dus af­we­zig. Net als en­ke­le an­de­re top­pers. Maar Van Vae­ren­bergh ver­wacht wel een sterk deel­ne­mers­veld. “Ik wil me graag nog eens uit­le­ven. Ik hoop dat er en­ke­le goeie man­nen op af ko­men, zo­dat ik me met hen kan me­ten. Het is een in­te­res­san­te prik­kel met het oog op de laat­ste twee tri­at­lons dit sei­zoen: de T3­fi­na­le in Lil­le op 24 sep­tem­ber en de ETU (Eu­ro­pa­be­ker) in Me­lil­la op 8 ok­to­ber.”

Eén van de an­de­re SP&O tri­at­le­ten om in de ga­ten te hou­den, is Alexan­der Wayaf­fe, de broer van Jo­na­than. Voor de kwart op zon­dag (start om 14.00u) is er de sprint­tri­at­lon (start om 10.00u). Ver­der is er za­ter­dag een be­drij­ven­tri­at­lon en een triotri­at­lon voor be­drij­ven­teams.

FO­TO KMS

Ne­al Van Vae­ren­bergh in ac­tie op het BK sprint in Vil­voor­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.