“Goe­de start be­ves­ti­gen”

Ar­no Claes voelt zich goed in Kam­pen­hout

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

Spor­ting Kam­pen­hout open­de ● de com­pe­ti­tie met een ge­droom­de 4 op 6. Vo­ri­ge week be­haal­de het een wel­ver­diend punt op het veld van het ste­vi­ge Le­o­polds­burg. “Het komt er nu op aan om de­ze goe­de start te be­ves­ti­gen in on­ze vol­gen­de thuis­wed­strijd te­gen Bil­zen”, weet ook Ar­no Claes.

De 24-ja­ri­ge Ar­no Claes, geen fa­mi­lie van de coach ove­ri­gens, is aan zijn vier­de sei­zoen be­zig in Kam­pen­hout. Hij maak­te dus de dub­be­le pro­mo­tie van twee­de pro­vin­ci­a­le naar der­de ama­teur­klas­se mee en daar blikt hij met veel vol­doe­ning op te­rug. “Het is hier leuk ver­toe­ven in Kam­pen­hout. Die goe­de groeps­sfeer kan ook dit jaar een van on­ze troe­ven wor­den om te over­le­ven in na­ti­o­na­le. Vo­rig week­end in Le­o­polds­burg lie­ten we zien dat we het ni­veau wel de­ge­lijk in de be­nen heb­ben, maar je moet dat der­tig wed­strij­den kun­nen to­nen. Daar ligt voor ons zon­dag de uit­da­ging te­gen Bil­zen. We wil­len in de eer­ste plaats de eer­ste ne­der­laag zo lang mo­ge­lijk af­wen­den, al gaan we thuis al­tijd voor de drie pun­ten. Moch­ten die er zon­dag bij ko­men, dan heb­ben we niet al­leen een goe­de start, maar zijn we ook goed op weg om al vlug te sla­gen in ons op­zet, met na­me ons zo snel mo­ge­lijk op een vei­li­ge po­si­tie nes­te­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.