“Ge­daan met ap­par­te­men­ti­se­ring”

Ge­meen­te be­perkt mo­ge­lijk­he­den voor nieu­we meer­ge­zins­wo­nin­gen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - BERT PROVOOST (svds)

Eind de­ze maand start een open­baar on­der­zoek over een nieuw plan dat in Heist-op-den-Berg een halt moet toe­roe­pen aan de on­ge­brei­del­de toe­na­me van het aan­tal meer­ge­zins­wo­nin­gen. Of sim­pel ge­zegd: de bouw van ap­par­te­men­ten zal nog kun­nen in de ech­te ker­nen, maar wordt dui­de­lij­ker af­ge­lijnd met een pe­ri­me­ter.

De voor­bije ja­ren zijn er tal van ● ap­par­te­men­ten­pro­jec­ten bij­ge­ko­men in het cen­trum van Heist-op­den-Berg en ook in de tien an­de­re kerk­dor­pen. “Op zich is dat geen pro­bleem. We zit­ten met een be­vol­kings­toe­na­me en moe­ten on­ze kern ver­dich­ten. Dat wil zeg­gen dat we meer men­sen wil­len la­ten wo­nen in de dorps­ker­nen”, zegt sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Wim Van den Bru­el (CD&V).

Maar wat nu pre­cies het cen­trum is, daar was niet al­tijd dui­de­lijk­heid over. “Soms laat het ge­west­plan ap­par­te­men­ten toe in een heel rui­me zo­ne. Zo kun­nen er op dit mo­ment in Booi­schot over een leng­te van pak­weg twee ki­lo­me­ter ap­par­te­men­ten wor­den ge­bouwd. Op die ma­nier gaat de ei­gen­heid van een dorp com­pleet ver­lo­ren en krijg je een­heids­worst. En je krijgt ra­re si­tu­a­ties, zo­als een meer­ge­zins­wo­ning op de rand van een agra­ri­sche zo­ne. Dat wil­len we niet meer”, mo­ti­veert de sche­pen.

Daar­om werd voor de woon­ge­bie­den en woon­uit­brei­dings­ge­bie­den een pe­ri­me­ter uit­ge­te­kend waar­bin­nen het nog toe­ge­la­ten blijft om ap­par­te­men­ten op te trek­ken. Daar­bui­ten wor­den al­le ver­gun­nin­gen ge­wei­gerd. “Er is dus een dui­de­lij­ke lijn. Het ar­gu­ment dat ie­mand het recht op­eist om ap­par­te­men­ten te bou­wen om­dat zijn buur ook toe­la­ting heeft ge­kre­gen, gaat dan niet meer op. De lan­de­lij­ke bui­ten­ge­bie­den wor­den zo ge­spaard.”

In gro­te lij­nen mag er over­al nog in de dorps­kern zelf wor­den ge­bouwd bin­nen de pe­ri­me­ter. “Maar ook in een knoop­punt als Booi­schot-sta­ti­on kun­nen in de toe­komst nog ap­par­te­men­ten ge­bouwd wor­den. Dat is geen dorps­kern, maar een punt waar ap­par­te­men­ten niet sto­ren.”

Ge­meen­te­raads­lid Tim Teurfs (N-VA), die zelf in de vast­goed­sec­tor ac­tief is, vindt dat er niet goed na­ge­dacht is over de pe­ri­me­ters. “Het is bij­voor­beeld jam­mer dat er tus­sen Heist en Hal­laar geen ap­par­te­men­ten meer wor­den toe­ge­staan. Dat heeft geen zin”, vindt hij.

Sche­pen Van den Bru­el zegt dat dat noch­tans een be­wus­te keu­ze is. “Zo be­wa­ren we de ei­gen­heid van Hal­laar, want het dorp wordt nu al bij­na op­ge­slokt door Heist. De over­gang die er nu nog is op de Le­o­pold­lei met bij­voor­beeld de vil­la’s als buf­fer, wil­len we vrij­wa­ren.”

Ju­ri­di­sche pro­ce­du­res

Teurfs waar­schuw­de op de jong­ste ge­meen­te­raad ook nog dat er waar­schijn­lijk ju­ri­di­sche pro­ce­du­res gaan vol­gen om­dat de waar­de van be­paal­de pan­den tot de helft kan da­len als er geen ap­par­te­men­ten op ge­bouwd mo­gen wor­den. “Als je zul­ke be­slis­sin­gen neemt, weet je dat er mo­ge­lijk te­gen­stand kan te­gen ko­men. Maar we ne­men de­ze be­slis­sing in eer en ge­we­ten in het al­ge­meen be­lang. Er is ove­ri­gens nog vol­doen­de ruim­te in het bin­nen­ge­bied om te ver­dich­ten. Denk bij­voor­beeld aan de nieu­we ver­ka­ve­ling De Bos, waar we een ho­ge­re wo­ning­dicht­heid heb­ben toe­ge­staan met die fi­lo­so­fie in het ach­ter­hoofd. Dat is de weg die we ver­der wil­len be­wan­de­len”, stelt de sche­pen.

De ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over de ver­schil­len­de pe­ri­me­ters kan in­ge­ke­ken wor­den van­af 25 sep­tem­ber tot en met 23 no­vem­ber tij­dens de ope­nings­uren van de dienst Bouw en Mi­li­eu in de Le­o­pold­lei. In die pe­ri­o­de van het open­baar on­der­zoek kun­nen ook be­zwa­ren in­ge­diend wor­den. Na mo­ge­lij­ke wij­zin­gen kan het plan daar­na voor­ge­legd wor­den aan de ge­meen­te­raad.

Bij Men­gel­moes wor­den er op ● vier na­mid­da­gen ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd be­doeld voor twee ge­ne­ra­ties. Kin­de­ren en ou­de­ren zul­len er niet al­leen sa­men zin­gen, maar ook spel­le­tjes spe­len, knut­se­len en dan­sen.

“Wan­neer er iets ge­or­ga­ni­seerd wordt, is het of­wel voor kin­de­ren, of­wel voor ou­de­ren”, legt de 9-ja­ri­ge kin­der­se­cre­ta­ris Ma­ija Mans uit. “Daar­om von­den wij het in de Kin­der­raad be­lang­rijk dat er iets zou ko­men voor kin­de­ren en ou­de­ren sa­men. Zo is, in sa­men­wer­king met de ou­de­ren­ad­vies­raad SARS, Men­gel­moes ont­staan.”

“Wan­neer we din­gen sa­men doen, zul­len kin­de­ren ont­dek­ken dat de ver­ha­len van ou­de­ren heel boei­end zijn”, gaat Mans ver­der. “En de ou­de­re Me­che­laars daar­en­te­gen zul­len ont­dek­ken dat ze zelf nog best jong zijn en zich ze­ker nog kun­nen amu­se­ren.”

De ac­ti­vi­tei­ten gaan door op de woens­da­gen 18 ok­to­ber, 15 no­vem­ber, 21 maart en 18 april op ver­schil­len­de lo­ca­ties. “Dat is goed voor het we­der­zijd­se res­pect en be­grip tus­sen jon­ge­ren en ou­de­ren.”, zegt Greet Gey­pen, sche­pen van Jeugd (Open Vld).

“Het sa­men­bren­gen van ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties werkt ver­rij­kend”, vult Koen An­ci­aux, sche­pen van Wel­zijn (Open Vld). “Oud en jong blij­ken zeer nieuws­gie­rig naar el­kaar. Daar­om zal het ze­ker niet ons laat­ste in­ter­ge­ne­ra­ti­o­neel pro­ject zijn.”

In­schrij­ven voor Men­gel­moes kan in­di­vi­du­eel of in duo via UiT in Me­che­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.