Hom­ma­ge aan zes­tig jaar car­na­val­prin­sen

Van prins Arthur I in 1957 tot prin­sam­bas­sa­deur Ren­zo I nu

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - JAN BOEY

Cul­tuur­ver­e­ni­ging Ter Wij­men houdt in de ka­pel in KleinWil­le­broek een hom­ma­ge aan de Wil­le­broek­se prin­sen. De eer­ste of­fi­ci­ë­le prins car­na­val, Arthur Lom­baerts, werd zes­tig jaar ge­le­den, in 1957, met plui­men en scep­ter be­dacht. Wil­le­broek heeft nog steeds een zeer ster­ke car­na­valstra­di­tie.

Hoe­wel de prin­sen er pas of­fi­ci­eel ● bij zijn van in 1957, zijn er in de Wil­le­broek­se ar­chie­ven zelfs tot in 1887 spo­ren te­rug te vin­den van wat toen een car­na­vals­ge­beu­ren moet zijn ge­weest. De eer­ste ech­te car­na­vals­stoet in de ka­naal­ge­meen­te zou van 1894 da­te­ren.

“In 1935 ver­sche­nen de twee Wil­le­broek­se reu­zen Jan­ne­ke en Mie­ke in het straat­beeld. Het was wach­ten op de der­de reus, doch­ter Ka­to­ke tot 1950”, ver­telt de eer­ste prins-am­bas­sa­deur van Wil­le­broek Hen­drik Aerts. In 1947 be­slis­te de ge­meen­te om zelf het heft in han­den te ne­men voor het or­ga­ni­se­ren van de car­na­vals­stoet. Een jaar eer­der was er ook al een stoet, maar toen was het een pri­vé-ini­ti­a­tief. Het co­mi­té van de car­na­vals­stoet, dat nu bij­ge­volg 70 jaar be­staat, werd even­eens in 1947 in het le­ven ge­roe­pen. Dit jaar or­ga­ni­seer­de het co­mi­té zijn 71ste stoet. Het heeft tot nu toe slechts vijf voor­zit­ters ge­kend met als hui­di­ge Jan Van Ler­berg­he.

De hom­ma­ge aan de Wil­le­broek­se prin­sen, zes­tig in to­taal, waar­van er nog 36 in le­ven zijn, start met fo­to’s van al­le Prin­sen, Kei­zers, Kei­ze­rin­nen, de Pro­vin­cie­prins, de Prins van Bel­gië tot zelfs een Eu­ro­pa­prins. Zo heeft Wil­le­broek zes Kei­zers en/of Kei­ze­rin­nen ge­had. Drie van hen zijn nog in le­ven: Kei­ze­rin Ir­ma I (Van Door­s­laer), Kei­ze­rin Hil­da I (Van Door­s­laer) en re­ge­rend sinds 2008: Kei­ze­rin Jo­si­a­ne I (De Cock). Er zijn ook al­ler­lei at­tri­bu­ten zo­als de prin­sen­s­cep­ter, me­dail­les en oor­kon­den te be­won­de­ren en ui­ter- aard ook de Wil­le­broek­se reu­zen Jan­ne­ke, Mie­ke en Ka­to­ke.

In de pe­ri­o­de van 1956 tot 1960 werd de ver­kie­zing van Prins Car­na­val ge­leid door ping­pong­club Dy­na­mi­te. In 1957 was Prins Arthur 1 de eer­ste van de zes­tig of­fi­ci­ë­le Prin­sen die Wil­le­broek rijk is. De 61ste Prins Car­na­val was er al een jaar­tje eer­der, in 1956. Raf Van Wou­we was zeg maar de eer­ste of­fi­ci­eu­ze prins car­na­val, zon­der ver­kie­zin­gen. Hij werd ge­woon door de club aan­ge­steld.

“Van 1982 tot 1993 werd er zo­wel een Prins als een Prin­ses Car­na­val ge­ko­zen. De­ze re­gel kwam er na­dat Prin­ses Ir­ma in 1981 ver­ko­zen was en er geen Prins was. Sinds 1994 moch­ten zo­wel man­nen als vrou­wen zich voor de ti­tel Prins Car­na­val kan­di­daat stel­len. Al­hoe­wel er geen kies­plicht was, kwa­men er in het jaar dat Jo­h­n­ny Pubb en Fred­dy Ta­pijt het te­gen el­kaar op­na­men, liefst 3.000 kie­zers op­da­gen. Een nooit ge­zie­ne op­komst”, legt Hen­drik Aerts uit.

Ka­pel

De ten­toon­stel­ling Zes­tig jaar Wil­le­broek­se Prin­sen, op za­ter­da­gen 16 en 23 sep­tem­ber en zon­da­gen 17 en 24 sep­tem­ber van 14 tot 18u in de Ka­pel, Sas­plein, Klein-Wil­le­broek.

FO­TO'S JAN BOEY

En­ke­len van de 36 nog in le­ven zijn­de prin­sen van Wil­le­broek. Cen­traal staat hui­dig prins-am­bas­sa­deur van Wil­le­broek Ren­zo I. On­der: De Wil­le­broek­se reu­zen Jan­ne­ke en Mie­ke en hun doch­ter Ka­to­ke. Prins Arthur 1 (1957) en Raf Van Wou­we, of­fi­ci­eu­ze Prins...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.