“Wij wil­len min­stens 102 na­ti­o­na­li­tei­ten aan ta­fel”

On­der­ne­mers pro­be­ren we­reld­re­cord uit Guin­ness Book te ver­bre­ken

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - SVEN VAN HAEZENDONCK

Min­stens 102 na­ti­o­na­li­tei­ten rond een ta­fel krij­gen voor een ont­bijt. Dat is wat twee on­der­ne­mers in Me­che­len wil­len klaar­spe­len om een we­reld­re­cord te bre­ken.

Al we­ken zijn Veer­le De Wael en ● In­ne­ke Vos in stil­te be­zig om het ‘Feest van het Brood’ rond te krij­gen. Dat vindt op zon­dag 24 sep­tem­ber van­af 10u plaats in het Sint-Rom­bout­scol­le­ge op de Vee­markt. “Mo­men­teel staat het we­reld­re­cord op naam van Abu Dha­bi, waar in april dit jaar 101 na­ti­o­na­li­tei­ten wer­den ver­za­meld rond een ont­bijt­ta­fel. Dit wil­len we graag ver­bre­ken om het Guin­ness Book of World Re­cords te ha­len met Me­che­len en de rest van de we­reld”, ver­telt De Wael.

Het idee daar­voor komt van Lut­g­art Ly­en van bak­ke­rij Brood­no­dig. “Toen was net het re­cord in Na­pels ver­bro­ken met meer dan vijf­tig men­sen. Tij­dens de voor­be­rei­din­gen is het dus een heel stuk span­nen­der ge­wor­den”, geeft De Wael aan. Mo­men­teel heb­ben de or­ga­ni­sa­to­ren al vijf­tig na­ti­o­na­li­tei­ten kun­nen warm ma­ken voor het ini­ti­a­tief. Maar on­der meer uit Bang­la­desh, Bots­wa­na, Costa Ri­ca, IJs­land en Oos­ten­rijk zoe­ken ze nog men­sen.

“Op on­ze web­si­te kan je een we­reld­kaart vin­den met de lan­den waar wij nog geen ver­te­gen­woor­di­ging van heb­ben”, zegt In­ne­ke Vos. Ver­schil­len­de Me­che­laars heb­ben zich mee ach­ter het pro­ject ge­schaard en bie­den op 24 sep­tem­ber in een kraam­pje of een food­truck hun spe­ci­a­li­tei­ten aan. De twee vrou­wen die de kar trek­ken, heb­ben zo hun ei­gen mo­ti­va­tie om de uit­da­ging aan te gaan.”De lief­de voor Me­che­len. Het is een mooie en ver­draag­za­me stad en dat wil­len we graag aan de rest van de we­reld la­ten zien”, zegt Veer­le.

De op­brengst van de dag wil ze toe­pas­se­lijk ook schen­ken aan de vzw Wel­co­me in Me­che­len. “Tij­dens de pril­le voor­be­rei­din­gen van ons we­reld­feest kwa­men we in con­tact met de men­sen van de­ze vzw. De be­we­ging van Me­chel­se vrij­wil­li­gers is uit­ge­groeid tot een net­werk van ge­ën­ga­geer­de bur­gers die de han­den uit de mou­wen ste­ken voor asiel­zoe­kers, vluch­te­lin­gen en nieuw­ko­mers. Ze wil­len hen op een war­me en mens­waar­di­ge ma­nier on­der­steu­nen in hun nieu­we stad”, klinkt het.

Deel­ne­men aan het ‘Feest van het Brood’ is gra­tis, maar wel ver­plicht. De deu­ren op zon­dag 24 sep­tem­ber gaan open om 9.30u en het ont­bijt be­gint om 10u. “Om 11.30u ho­pen wij ons we­reld­re­cord te ves­ti­gen on­der het toe­zien­de oog van ge­mach­tig­de ge­tui­gen. We ma­ken er een ge­zel­lig en sfeer­vol sa­men­zijn van”, zegt Veer­le De Wael nog.

www.feest­van­het­brood.be

FO­TO WIM HENDRIX

Veer­le De Wael en In­ne­ke Vos or­ga­ni­se­ren het ‘Feest van het Brood’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.