Tie­ners le­ven zich uit op DI­GI­TAAL FES­TI­VAL

15.000 jon­ge­ren te­ke­nen in 3D, vlie­gen met dro­nes en be­stu­ren ro­bots

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - MARGO TILBORGHS

THet was een ge­wel­di­ge ● school­uit­stap en een mooie start van het week­end voor de tie­ners die een be­zoek brach­ten aan het eer­ste di­gi­taal fes­ti­val. Het fes­ti­val, dat door Te­le­net ge­or­ga­ni­seerd wordt, richt zich voor­na­me­lijk op jon­ge­ren tus­sen de 9 en 14 jaar. Sa­men met hun leer­kracht of ou­ders ne­men ze een di­gi­ta­le duik en kun­nen ze on­der meer met een dro­ne le­ren vlie­gen, een ro­bot be­stu­ren, te­ke­nen in 3D, meer te we­ten ko­men over vir­tu­al re­a­li­ty of vei­lig on­li­ne ban­kie­ren.

Naast de al­ler­laat­ste high­tech­snuf­jes kon­den de jon­ge­ren zich op het fes­ti­val­ter­rein ook uit­le­ven bij de stand van ra­dio­zen­der MNM of Ket­net. Zij zorg­den met leu­ke ac­ti­vi­tei­ten, op­tre­dens en li­ve-uit­zen­din­gen voor nog meer sfeer op het fes­ti­val.

Tie­ners

De Di­gi­ta­le Duik richt zich voor­al op tie­ners tot 15 jaar. “Kin­de­ren wor­den on­der­ge­dom­peld in de di­gi­ta­le we­reld”, zegt Ann Ca­luwaerts, Chief Cor­po­ra­te Af­fairs van Te­le­net. “Ze krij­gen een smartpho­ne en gaan sur­fen op de di­gi­ta­le snel­weg. Het is be­lang­rijk dat ze dit op een vei­li­ge ma­nier kun­nen doen. Daar­om or­ga­ni­se­ren we dit fes­ti­val.”

Vlaams mi­nis­ter van In­no­va­tie Phi­lip­pe Muy­ters (NV-A) kwam het fes­ti­val ope­nen en schoof let­ter­lijk het feest­ge­druis in van­af de 15 me­ter ho­ge schuif­af. De mi­nis­ter wil de di­gi­ta­le ge­let­terd­heid van jon­ge­ren ver­ho­gen. “Het is be­lang­rijk dat jon­ge­ren di­gi­ta­le vaar­dig­he­den on­der de knie krij­gen en pro­bleem­op­los­send le­ren den­ken”, zei hij. “Van­uit Vlaan­de­ren or­ga­ni­se­ren we daar­om al­ler­lei ini­ti­a­tie­ven om er­voor te zor­gen dat al­le jon­ge­ren kan­sen krij­gen om ken­nis te ma­ken met de mo­ge­lijk­he­den die de nieuw­ste tech­no­lo­gie­ën ons bie­den.”

“We zet­ten in op ac­ties bui­ten de school­uren (zie in­zet). Om meer jon­ge­ren aan te spo­ren om te kie­zen voor een be­roep in de­ze sec­tor ont­wik­kel­den we het STEMac­tie­plan (Scien­ce, Tech­no­lo­gy,

“Best cool”

Jen­te (10), Floor (11), Roos (11), Han­ne (11) en Lo­re (11) van de Sint-Jo­zef­school in Reet ver­ken­nen het ter­rein. “Het is hier best cool”, zeg­gen ze. “De reu­zen­schuif­af wil­len we ze­ker eens uit­pro­be­ren. Maar ook de an­de­re din­gen, zo­als te­ke­nen in 3D, je ei­gen ga­me bou­wen, de stand van Ket­net, MNM, tech­no­po­lis en PlaySta­ti­on wil­len we gaan be­zoe­ken.”

Ward de Pauw (10) waagt zich aan het be­stu­ren van een dro­ne. Daar­bij wordt hij be­ge­leid door Noord­zee Dro­nes. Die leer­de hem vak­kun­dig om te gaan met een si­mu­la­tor om daar­na de dro­ne uit te pro­be­ren in een vlieg­kooi.

Van­daag en mor­gen wor­den in to­taal 15.000 kin­de­ren en hun ou­ders ver­wacht. Wie het fes­ti­val graag wil be­zoe­ken, is er­aan voor de moei­te. De Di­gi­ta­le Duik is he­laas al he­le­maal uit­ver­kocht.

pro­gram­meer­les­sen voor kin­de­ren van 8 tot en met 15 jaar

bij­een­kom­sten om jon­ge­ren tus­sen 7 en 18 jaar te le­ren pro­gram­me­ren, si­tes bou­wen, apps en spel­le­tjes ont­wik­ke­len

op de mid­dag of net na de school­uren één keer per week ICT-klas

Co­deFe­ver:

www.co­defe­ver.be

Co­derDo­jo:

www.co­der­do­jo­bel­gi­um.be

Co­deClubs:

FO­TO MARGO TILBORGHS

Jen­te (10), Floor (11), Roos (11), Han­ne (11) en Lo­re (11) van de Sint-Jo­zef­school in Reet gin­gen een kijk­je ne­men bij LEGO Batt­le of the Bricks.

FO­TO MARGO TILBORGHS

Een duik in de vir­tu­e­le we­reld van de Ket­net-Hel­den. Met een VR-bril kon je zelf in een rol­ler­coas­ter stap­pen.

FO­TO MARGO TILBORGHS

Vlaams mi­nis­ter van In­no­va­tie Phi­lip­pe Muy­ters (NV-A) kwam het fes­ti­val ope­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.