Agen­da

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (kvro) (kvro) (kvro) (kvro)

ZA­TER­DAG 16 SEP­TEM­BER

Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver Na­tuur­punt – Werk­dag

Na­tuur­punt Kern Sint-Ka­te­lij­neWa­ver ● or­ga­ni­seert een na­tuur­werk­dag in het Wa­ver­wou­dHonds­bos­sen. Er staan meer­de­re werk­jes te wach­ten, zo­als wan­del­pa­den vrij­ma­ken, grach­ten rui­men en bra­men maai­en. Ie­der­een krijgt een taak die hem of haar best schikt. De sa­men­komst is om 9.30u aan het speel­plein­tje op het ein­de van Den Haes. ’s Mid­dags wordt er ge­pick­nickt. Deel­ne­mers ge­ven best een sein­tje voor­af.

na­tuur­punt.skw@gmail.com

ZON­DAG 17 SEP­TEM­BER

Berlaar The­a­ter De Zol­der – Open dag

The­a­ter De Zol­der zet van­af 10u ● de deu­ren van Het Dol­huis in de Le­grel­le­straat open. Op het pro­gram­ma staat on­der an­de­re de voor­stel­ling van het nieu­we sei­zoen, met toon­mo­men­ten om 11u en om 15.30u. Kin­de­ren van­af 6 jaar kun­nen zich met­een ook in­schrij­ven. Kin­de­ren krij­gen gra­tis pan­nen­koe­ken, ook spa­ghet­ti of fri­ka­del­len met krie­ken zijn ver­krijg­baar aan de­mo­cra­ti­sche prij­zen. Door­lo­pend is er een ten­toon­stel­ling van an­de­re hob­by’s van de le­den.

vr.bea@hot­mail.com

Hal­laar Brand­weer – Open Dag

De Heist­se post van hulp­ver­le­nings­zo­ne ● Ri­vie­ren­land zet zon­dag van 10 tot 17u de deu­ren van de ka­zer­ne in de Broeks­traat open. Be­zoe­kers kun­nen er ken­nis­ma­ken met het ma­te­ri­aal, de voer­tui­gen, de ka­zer­ne en met de brand­weer­man­nen zelf. Er zijn rond­rit­ten en kin­der­ani­ma­tie en er kan ook iets ge­ge­ten en ge­dron­ken wor­den. De toe­gang is gra­tis.

Me­che­len Cc Me­che­len – CpeX

Cul­tuur­cen­trum Me­che­len krijgt ● om 20.30u be­zoek van de roem­ruch­te Cle­ment Pee­rens Ex­plo­si­ti­on (CpeX). De oer-Ant­werp­se roc­kers met een knip­oog staan in de Vlaam­se rock­ge­schie­de­nis ge­bei­teld met klas­sie­kers als Dik­ke Lu, Foor­wijf en Boor­ma­chien. “Of de hel­den ook nieu­we num­mers zul­len bren­gen? Goeie vraag, maar moei u mis­schien met uw ei­gen za­ken”, luidt het. Het con­cert is voor een staand pu­bliek. Een tic­ket kost 24 eu­ro.

www.cul­tuur­cen­trum­me­che­len.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.