Twee­de­hands­beurs Ge­zins­bond

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (evb)

Op 7 ok­to­ber or­ga­ni­seert de Ge­zins­bond ● Rij­me­nam tus­sen 10 en 12u een twee­de­hands­beurs aan Chi­ro Heem in de Hei­de­straat. Om een ruim aan­bod te ga­ran­de­ren, zoekt de bond nog men­sen die twee­de­hands­spul­len wil­len ver­ko­pen. Dit mag ook zwan­ger­schaps­kle­dij en speel­goed zijn. Wie in­te­res­se heeft wordt ge­vraagd snel in te schrij­ven via van­dij­c­ke­johan@gmail.com. Per ta­fel van 1,6 me­ter op 70 cm be­taal je 10 eu­ro. Le­den be­ta­len slechts 7 eu­ro.

www.ge­zins­bond-rij­me­nam.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.