“Ik hoop dat ze ma­ma na de uit­le­ve­ring wat spa­ren”

Doch­ter van slacht­of­fer (87) vreest op­nieuw romp­slomp

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Familieberichten - (dvd)

Il­se Hi­by kan op­ge­lucht adem­ha­len nu Ha­med T. (33) op­nieuw in de cel zit. Hij over­viel de 87-ja­ri­ge Hi­by in ju­li bij haar thuis en werd de­zelf­de nacht nog op­ge­pakt. Maar eind ju­li wist hij te ont­snap­pen uit het hof van be­roep in Ant­wer­pen. Vo­ri­ge week werd hij ge­klist in Maas­tricht.

Het leid­de eind ● ju­li tot een rel­le­tje tus­sen Bart De We­ver (N-VA) en jus­ti­tie­mi­nis­ter Koen Geens (CD&V): bij het over­bren­gen naar het hof van be­roep in Ant­wer­pen wa­ren twee ge­de­ti­neer­den ont­snapt. Ze wer­den be­ge­leid door in­spec­teurs van de lo­ka­le po­li­tie om­dat er niet ge­noeg volk was bij het vei­lig­heids­korps, dat nor­maal in­staat voor zul­ke trans­por­ten. De We­ver ver­weet Geens dat hij zijn be­lof­tes voor meer mid­de­len niet na­kwam, ter­wijl Geens een on­der­be­zet­ting ont­ken­de.

Een van de ont­snap­te man­nen kon de­zelf­de dag nog wor­den op­ge­pakt, niet ver van de plaats waar hij was ont­snapt. Maar Ha­med T. (33), van Al­ge­rijn­se ori­gi­ne, ver­dween met de noor­der­zon.

Tot vo­ri­ge week woens­dag. Toen werd hij in Maas­tricht op­ge­pakt. Bel­gië heeft zijn uit­le­ve­ring ge­vraagd. “De man werd over­ge­bracht naar Am­ster­dam en voor de of­fi­cier van jus­ti­tie ge­bracht”, zegt Franklin Wat­ti­me­na, woord­voer­der van het Open­baar Mi­nis­te­rie in Am­ster­dam. “Om­dat hij voor de zo­ge­naam­de ‘lan­ge pro­ce­du­re’ koos, is het de rech­ter in Ne­der­land die nu moet be­slis­sen of hij uit­ge­le­verd wordt. De uit­spraak moet bin­nen ne­gen­tig da­gen na de aan­hou­ding ge­beu­ren. Als hij wordt uit­ge­le­verd, moet dat bin­nen tien werk­da­gen na de uit­spraak ge­beu­ren.”

Schrik blijft

Ha­med T. wordt ver­dacht van een over­val op de 87-ja­ri­ge Il­se Hi­by uit Ant­wer­pen-Zuid. Mid­den in de nacht drong hij haar ap­par­te­ment bin­nen, be­dreig­de haar met een mes, kne­vel­de haar en deel­de een paar klap­pen uit. Die­zelf­de nacht kon de po­li­tie hem nog klis­sen. Maar voor Il­se Hi­by was het kwaad al ge­schied: hoe­wel ze nog erg kra­nig is, houdt ze men­taal heel wat over aan de bru­ta­le over­val. “Ze kampt nog steeds met angst­aan­val­len en slaapt niet goed”, zucht haar doch­ter Ri­ta Wel­lens. “Toen ik haar ver­tel­de dat ze de over­val­ler op­nieuw had­den ge­klist, was ze op­ge­lucht. Maar de schrik blijft er­in zit­ten. Ik heb haar ge­zegd: je moet niet bang meer zijn. Hij is nu om­ringd door po­li­tie­men­sen. Hij gaat niet nog eens kun­nen ont­snap­pen.”

Los van de men­ta­le ge­vol­gen brach­ten de over­val en de ar­res­ta­tie heel wat romp­slomp mee voor Il­se Hi­by. “Ze moest naar de ge­rechts­dok­ter en de ge­rechts­psy­chi­a­ter. Dat was niet al­tijd even pret­tig, maar ze heeft dat heel dap­per ge­daan. Ze ziet in al­les het goe­de, zelfs over haar over­val­ler. Ochar­me, die moet toch een on­ge­luk­ki­ge jeugd heb­ben ge­had, zei ze op een ge­ge­ven mo­ment. Dat is de ge­ne­ra­tie, hè.”

Ri­ta Wel­lens hoopt nu dat de uit­le­ve­rings­pro­ce­du­re zon­der pro­ble­men ver­loopt en dat de man voor het ge­recht kan ver­schij­nen. “Ik hoop voor­al dat ma­ma nu wat ge­spaard blijft”, zegt ze. “En dat er nu geen scha­de en mi­se­rie meer aan an­de­ren kan wor­den be­rok­kend. Dat Ant­wer­pen toch weer dat klei­ne stuk­je vei­li­ger is ge­wor­den.”

FO­TO RR

Ha­med T.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.