Uit­ver­koop kloos­ter Hei­lig Hart van Ma­ria lokt mas­sa

Zus­ters ver­ko­pen dui­zen­den spul­len in en­ke­le uren tijd

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - BERT PROVOOST

De Zus­ters van het Hei­lig Hart van Ma­ria Berlaar heb­ben vrij­dag een uit­ver­koop ge­or­ga­ni­seerd. On­tel­ba­re spul­len, van ser­vies over kruis­beel­den tot meu­bels, gin­gen van de hand.

Nu de laat­ste zus­ters het kloos­ter ● heb­ben ver­la­ten, wordt het ge­bouw ver­der leeg­ge­maakt om dan la­ter af­ge­bro­ken te wor­den. Maar bin­nen de mu­ren van het kloos­ter la­gen nog on­tel­ba­re spul­len op­ge­sla­gen. “Daar­om heb­ben we een bro­can­te­rie en al­ge­me­ne ver­koop ge­or­ga­ni­seerd. Het gaat in to­taal om dui­zen­den voor­wer­pen, gaan­de van meu­be­len, re­li­gi­eu­ze voor­wer­pen, beel­den, huis­hou­de­lijk ma­te­ri­aal, por­se­lein, va­zen tot schil­de­rij­en. Al­les staat ver­spreid over het kloos­ter, zelfs de ka­pel heb­ben we ge­bruikt om al­les een plaats­je te ge­ven”, ver­telt zuster Ma­rie Jo­see.

“We had­den wel wat in­te­res­se ver­wacht, maar het is een ech­te over­rom­pe­ling ge­wor­den. Al voor tien uur ston­den hier be­stel­wa­gens voor de deur aan te schui­ven. De op­ko­pers en ge­ïn­te­res­seer­den ston­den bij­na te drum­men om eerst bin­nen te mo­gen. Er zijn er bij die hun ca­mi­o­net­te vol­ge­la­den heb­ben”, klinkt het.

Daar­na bleef het de he­le dag druk, met heel wat ge­ïn­te­res­seer­den die elk om een ei­gen re­den langs­kwa­men. “Voor mij is het een ge­le­gen­heid om hier eens rond te wan­de­len. Ik ben zelf niet van Berlaar, maar ik ken het kloos­ter en de zus­ters en wil­de hier wel eens ko­men kij­ken. Ik denk dat ik een re­li­gi­eus schil­de­rij­tje ga mee­ne­men”, ver­telt be­zoek­ster Ma­ria Dockx.

“We heb­ben al wel heel wat za­ken waar we een emo­ti­o­ne­le band mee heb­ben of die lo­ka­le his­to­ri­sche waar­de heb­ben op­zij­ge­zet”, vult zuster Mo­ni­que aan. “Als de nieuw­bouw er staat, wil­len we er zelf een ap­par­te­ment van ko­pen en het in­rich­ten als een soort mu­se­um.”

Voor de zus­ters, die nu me­ren­deels in hun woon-zorg­cen­trum in de Sol­le­vel­den wo­nen, is de ver­koop weer een etap­pe in het af­scheid ne­men van hun ge­bouw.

ZUSTER JULIANA Ver­ant­woor­de­lij­ke bi­bli­o­theek ‘‘Hier zijn van­daag al een paar dui­zend boe­ken ver­kocht, de oud­ste eerst.’’

“Het doet me ze­ker iets”, be­kent zuster Juliana, die ver­ant­woor­de­lijk is voor de kloos­ter­bib. “Van­mor­gen had­den we hier nog zo’n 10.000 boe­ken, maar daar zijn er op een paar uur al en­ke­le dui­zen­den van ver­kocht, de oud­ste zijn het eerst weg­ge­gaan. Ik pro­beer ook on­ze col­lec­tie pla­ten met klas­sie­ke mu­ziek aan de man te bren­gen. Daar zit­ten pri­ma uit­voe­rin­gen tus­sen.”

“De op­brengst van de­ze he­le ver­koop gaat naar goe­de wer­ken in Bra­zi­lië, waar we al ja­ren ac­tief zijn. Ik­zelf ben er nu 86 en heb daar 43 jaar ge­werkt. Zo brengt dit al­les nog iets op voor de men­sen daar.”

Ook za­ter­dag gaan de deu­ren van het kloos­ter nog open voor de ver­koop tus­sen 10 en 16u. De in­gang is aan de Pasto­rijstraat 2.

Ook za­ter­dag zijn er nog dui­zen­den spul­len te koop.

Zelfs in de ka­pel staan spul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.