“Be­stuur weet dat de staf de goals niet kan ma­ken”

Yan­nick Fer­re­ra (trai­ner KV Me­che­len)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Yan­nick Fer­re­ra moest ge­frus­treerd toe­kij­ken hoe zijn team wel veel ge­vaar cre­ëer­de, maar de kan­sen niet kon be­nut­ten. “Tus­sen de twee bac­k­lij­nen vind ik ons een heel goe­de ploeg. We heb­ben van­daag 15 doel­po­gin­gen en 11 hoek­schop­pen kun­nen af­dwin­gen op het veld van Club Brug­ge. Niet ie­der­een kan dat. Máár we sco­ren niet. We ma­ken een paar gro­te fou­ten, ge­ven goals weg en dan ver­lies je die match met 2-0. Heel jam­mer, maar we zit­ten in de hoek waar de klap­pen val­len. Als wij naar doel schie­ten, dan wijkt de bal af in cor­ner. Als de te­gen­stan­der schiet, dan wijkt de bal af in doel. We mis­sen ie­mand die de bal te­gen de tou­wen kan trap­pen. Dat is geen ver­wijt naar nie­mand, maar ik hoop ge­woon dat een van on­ze vier spit­sen snel de bal­len be­gint bin­nen te trap­pen.” On­danks de ne­der­laag ver­liet Fer­re­ra toch de Brug­se pers­ruim­te met op­ge­he­ven hoofd. “Ik ben fier op wat we pro­be­ren te to­nen en op on­ze in­zet en men­ta­li­teit. On­danks die 2-0 zijn we nog enorm ge­mo­ti­veerd en ge­dre­ven de kleed­ka­mer uit­ge­ko­men. Ik kan mijn spe­lers wei­nig ver­wij­ten. Ho­pe­lijk kun­nen we de­ze si­tu­a­tie snel ver­an­de­ren. Aan één match kun­nen we ge­noeg heb­ben voor een dé­clic. Of de 4 op 21 voor on­rust zorgt? Wat mij be­treft niet. Als ik zie wat we to­nen, ben ik niet on­ge­rust. Het be­stuur ziet ook wel dat de staf de bal­len er niet in kan trap­pen. Ze zien ook dat de ploeg goed speelt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.