“Suc­ces­je zou wel­kom zijn”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio -

Bor­nem mag ‘ein­de­lijk’ ook thuis de com­pe­ti­tie aan­vat­ten met een match te­gen Ron­se. De 0 op 6 is ze­ker geen waar­de­me­ter, vindt trai­ner Rob­by Buy­ens.

Bor­nem heeft een zwa­re sei­zoen­start met uit­wed­strij­den op Pe­te­gem en Tem­se en straks nog eens Man­del Sport, dat ook al 6 op 6 haal­de. Maar het trekt zich ook op aan het feit dat Tor­hout en Gul­le­gem ook nul pun­ten heb­ben en op pa­pier een ge­mak­ke­lij­ke­re start had­den.

“Ik heb de spe­lers in­der­daad ge­zegd dat een 0 op 6 na Pe­te­gem en Tem­se geen schan­de is: dat zijn vol­gens mij twee ti­tel­kan­di­da­ten en ik zag bo­ven­dien in bei­de mat­chen heel wat po­si­tie­ve din­gen. Al­leen moe­ten we trach­ten om on­ze or­ga­ni­sa­tie de he­le wed­strijd vol te hou­den, maar we wis­ten dat dit een leer­pro­ces zou zijn.”

Niet­te­min hoopt Buy­ens dat zon­dag de eer­ste pun­ten ge­pakt kun­nen wor­den en de nul van het bord gaat.

“Na­tuur­lijk: een eer­ste suc­ces­je zou wel­kom zijn en zou de jon­ge man­nen een boost kun­nen ge­ven, maar Ron­se is ook geen si­ne­cu­re. Dat ze vo­ri­ge week te­gen Pe­te­gem ge­lijk­speel­den, zegt veel. Het is een ploeg met heel veel er­va­ring ook: we gaan ons op­nieuw dub­bel moe­ten plooi­en. En wel­licht wordt el­ke wed­strijd moei­lijk, maar dat is een be­wus­te be­leids­keu­ze ge­weest. Het voort­be­staan van Bor­nem is dit sei­zoen be­lang­rij­ker dan de re­sul­ta­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.