“Ik wil dol­graag pre­sen­ta­tri­ce wor­den”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente -

Ook Loui­se Pel­grims (20) mag de Bon­hei­den­se vlag ver­te­gen­woor­di­gen in Plop­sa­land. “Rij­me­nam is een fan­tas­tisch dorp”, zegt ze.

Ze woont in deel­ge­meen­te ● Rij­me­nam en daar is ze trots op. “Rij­me­nam is een fan­tas­tisch dorp”, zegt ze. Loui­se schreef zich zon­der zich al te veel ver­wach­tin­gen in. Toch geeft ze toe dat het in­mid­dels krie­belt nu de eind­meet voor de pro­vin­ci­a­le ti­tel zon­dag erg dicht­bij komt.

Mocht ze als Miss Ant­wer­pen la­ter mo­gen mee­din­gen naar het al­ler­hoog­ste op na­ti­o­naal ni­veau, heeft ze veel plan­nen. “Je weet maar nooit. Stel dat ik miss Bel­gië word, wil ik la­ter dol­graag pre­sen­ta­tri­ce wor­den. Het is een ti­tel die veel deu­ren opent, kijk maar naar de win­na­res­sen van de af­ge­lo­pen de­cen­nia. Dat liegt er niet om.”

Loui­se weet dat ze zo­wel als Miss Ant­wer­pen en la­ter mis­schien Miss Bel­gië voor een stuk zal wor­den ge­leefd en niet al­tijd haar ei­gen agen­da kan be­pa­len. “Ook al word je het eer­ste jaar wat ge­leefd, toch is dit vol­gens mij een leer­rij­ke er­va­ring. Na dat eer­ste jaar heb je het lot voor het groot­ste deel zelf in han­den, de toe­komst be­paal je zelf. Span­nend is het al­les­zins.”

Paar­den

Haar groot­ste hob­by is paard­rij­den. “Ik heb twee paar­den op stal in de Bleuk­hoe­ve in Bon­hei­den. Naast paard­rij­den ga ik ge­re­geld weg met vrien­den, al geef ik toe dat mijn vrije tijd erg be­perkt is. Het paard­rij­den staat in mijn vrije tijd nog­al cen­traal”, zegt de ge­bo­ren en ge­to­gen Rij­me­nam­se.

Zon­dag is voor haar de eer­ste er­va­ring als mis­skan­di­da­te. Loui­se stu­deert mar­ke­ting aan de Tho­mas Mo­re­ho­ge­school cam­pus Zand­poort­vest in Me­che­len. Het zou een uni­cum zijn moch­ten twee Bon­hei­den­se scho­nen in ja­nu­a­ri vol­gend jaar kun­nen mee­din­gen voor de ti­tel Miss Bel­gië.

‘‘Naast paard­rij­den spreek ik af met vrien­den, al geef ik toe dat mijn vrije tijd be­perkt is.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.