“Ik wil el­ke uit­da­ging aan­gaan”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente -

Kim De­tol­le­nae­re (21) uit de wijk Bat­tel in Me­che­len heeft am­bi­tie om het fel­be­geer­de kroon­tje te pak­ken. “Ik wil el­ke uit­da­ging en avon­tuur aan­gaan”, zegt ze vast­be­ra­den.

De twin­ti­ger be­haal­de haar ba­che­lor ge­nees­kun­de aan de KULeu­ven, stu­deert nu voor een mas­ter ge­nees­kun­de en wil zich spe­ci­a­li­se­ren in de plas­ti­sche chi­rur­gie. “Ik wil graag men­sen hel­pen om zich­zelf be­ter te la­ten voe­len over hun ui­ter­lijk. Ik heb het dan niet over over­dre­ven op­ge­spo­ten lip­pen en si­li­co­nen­bor­sten, maar men­sen met ech­te com­plexen die wil ik hel­pen. Mijn droom is om een ei­gen pri­vé­kli­niek als plas­tisch chi­rurg op te star­ten. Het ui­ter­lijk mag wel op­per­vlak­kig lij­ken, maar als je je mooi voelt als per­soon, dan straal je dat ook uit en voel je je ook be­ter in je vel”, ver­telt ze.

De Me­che­laars kun­nen zich Kim De­tol­le­nae­re her­in­ne­ren als het meis­je van 15 dat de voor­dracht­wed­strijd Dr. De Gruy­ter (stads­ju­weel) won en een paar maan­den la­ter twee­de werd in de na­ti­o­na­le fi­na­le.

Op haar 18de had ze zich in­ge­schre­ven om deel te ne­men aan de kwa­li­fi­ca­ties voor het fel­be­geer­de kroon­tje, maar door haar stu­dies ge­nees­kun­de aan de KULeu­ven bleek dit niet de goe­de ti­ming. Bo­ven­dien heeft ze ook nog stu­dies ge­lo­pen op een Waal­se uni­ver­si­teit en spreekt ze vrij goed Frans. “Dat kan mij nu van pas ko­men”, ver­telt ze.

Wei­nig tijd voor sport

Voor spor­ten heeft ze wei­nig tijd door haar stu­dies. “Om mij fit te hou­den en de buik- en bil­spie­ren te on­der­hou­den, doe ik ie­de­re avond een kor­te work-out.”

In het be­gin van haar stu­dies ge­nees­kun­de leer­de ze Len­ty Frans, ook stu­den­te ge­nees­kun­de aan de KULeu­ven en na­dien Miss Bel- gië 2016, ken­nen. “We zijn goe­de vrien­den op Fa­ce- book. Ik volg­de haar he­le avon­tuur, van pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen tot ze Miss Bel­gië werd. Ze is voor mij de in­spi­ra­tie­bron ge­weest om mij nog een keer in te schrij­ven voor de Miss-ver­kie­zing. Ja, ik zou graag in haar voet­spoor wil­len tre­den”, lacht ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.