Vrou­we­lij­ke fans ge­ven zich bloot op ka­len­der voor KSV

Sup­por­ters­club Geel-Rood brengt tien­de edi­tie van best­sel­ler uit

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - GUY DELFORGE

Sup­por­ters­club GeelRood van KSV Bornem stel­de gis­ter­avond voor de tien­de keer de jaar­ka­len­der voor. The­ma in de­ze ju­bi­le­u­me­di­tie is ‘Bor­nem­se (au­to)mo­del­len’. De be­stuurs­le­den gaan de ka­len­der zelf ver­ko­pen.

“In de­ze ju­bi­le­u­me­di­tie van on­zer ● jaar­ka­len­der zijn voor het eerst vrou­we­lij­ke fans te be­won­de­ren”, zegt voor­zit­ter Bert Jans­sens. “Ze staan sa­men met on­ze spe­lers en mooie au­to’s op de ka­len­der. De da­mes zijn een heel mooie aan­vul­ling op het man­ne­lij­ke en jon­ge ge­weld van de A-kern van KSV Bornem. We kon­den voor on­ze ka­len­der re­ke­nen op de steun van veel Bor­nem­se ga­ra­ge­hou­ders. We kun­nen on­ze sym­pa­thi­san­ten ook de­ze keer een luxe­ka­len­der op groot for­maat aan­bie­den.”

“We heb­ben ver­der niets ge­wij­zigd aan het ver­trouw­de con­cept van de ka­len­der”, zeg­gen de be­stuurs­le­den van Geel-Rood. “We bie­den voor 9 eu­ro een gro­te wand­ka­len­der met mooie foto’s en nog meer dan vol­doen­de ruim­te om er iets op te schrij­ven.” Het vol­le­di­ge con­cept van de wand­ka­len­der, die 30 bij 42 cen­ti­me­ter groot is, werd door de vier be­stuurs­le­den van Geel-Rood uit­ge­werkt.

“De op­brengst van de ver­koop van de ka­len­der is voor ons heel be­lang­rijk”, zegt Maar­ten Jans­sens. “We leg­gen met de sup­por­ters­club bij mat­chen op ver­plaat­sing een sup­por­ters­bus in. Dank­zij de op­brengst van de ka­len­der kun­nen on­ze club­le­den goed­koop mee­rij­den met die bus. Ook de prij­zen van on­ze gad­gets in geel en rood kun­nen we dank­zij de ka­len­der­ver­koop laag hou­den. Dat is be­lang­rijk om­dat we zo voor meer kleur langs het veld kun­nen zor­gen en dat is heel leuk.”

Voor de Bor­nem­se fo­to­graaf Thier­ry Rob­be­recht was het de der­de keer dat hij de foto’s voor de ka­len­der le­ver­de. “De eerste keer moch­ten we met de spe­lers op­na­men ma­ken in het kas­teel van Bornem, vo­rig jaar zet­ten we sa­men met de spe­lers de KleinBra­bant­se streek­pro­duc­ten in de kij­ker”, zegt hij. “Voor mij is dit heel leuk om te doen. Mijn nor­ma­le werk be­staat voor­al uit pro­duct­fo­to­gra­fie en hu­we­lijks­re­por­ta­ges, dit is dan weer eens iets an­ders. De foto’s voor de ka­len­der ma­ken, is al­tijd weer een uit­da­ging.”

De be­stuurs­le­den van Geel-Rood gaan sa­men met een aan­tal vrij­wil­li­gers een tien­tal da­gen op stap in al­le stra­ten van Bornem om de ka­len­der van deur tot deur te ver­ko­pen. Hij is ook te koop in de fan­shop (open bij thuis­wed­strij­den) en bij Brood en Ban­ket Rob­be­recht op de Sint-Amandse­steen­weg 257 te Bornem.

ka­len­der@geel-rood.be of op www.geel-rood.be

FOTO GUY DELFORGE

FOTO GUY DELFORGE

De ka­len­der wordt voor­ge­steld in het bij­zijn van en­ke­le mo­del­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.