Tom Boo­nen krijgt job bij Quick Step

Ge­we­zen we­reld­kam­pi­oen dicht bij nieu­we rol bij Quick.Step Floors

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina -

Tom Boo­nen (36) staat dicht bij een te­rug­keer bij Quick.Step Floors. Hij on­der­han­delt op dit mo­ment over een rol die hij zelf om­schrijft als “ma­te­ri­aal tes­ten en een pr-func­tie”. Enig punt van dis­cus­sie is nog hoe­veel da­gen Boo­nen zich pre­cies en­ga­geert. “De ploeg heeft me dit voor­ge­steld. Voor mij was het he­le­maal geen must om in de koers te blij­ven.”

Tom Boo­nen stel­de gis­te­ren in de ● ge­bou­wen van VTM Ja­ren van Bewondering voor, een boek dat hij maak­te met jour­na­list Me­rijn Cas­te­leyn. Boo­nen wan­del­de in een on­der­hou­den­de show uit­ge­breid langs Mer­mo­ry La­ne, maar had ook nieuws te mel­den. “Ik ben in ver­ge­vor­der­de on­der­han­de­ling om op­nieuw iets bij de ploeg te gaan doen.” Het was enigs­zins met te­gen­zin dat hij na af­loop de jo­bom­schrij­ving ver­der toe­licht­te. “Ik dacht dat ik op het po­di­um on­der vrien­den aan het spre­ken was. (lacht) We zijn er ook nog niet he­le­maal uit. Zij heb­ben mij een voor­stel ge­daan over wat ze van mij ver­wach­ten, maar het gaat voor mij nog om te veel da­gen.”

Dus je wordt al ze­ker geen ● ma­na­ger of ploeg­lei­der?

“Neen. Jul­lie gaan so­wie­so niet ver­schie­ten. Het zal eer­der een ad­vi­se­ren­de rol zijn. Ik ga een prfunc­tie­tje op­ne­men en ma­te­ri­aal tes­ten. Ik ben al­tijd een freak ge­weest als het over ma­te­ri­aal gaat. De ploeg heeft me die rol voor­ge­steld, om­dat ik dat als ren­ner ei­gen­lijk ook al­tijd ge­daan heb. Ik was bin­nen de ploeg al­tijd het vas­te aan­spreek­punt van de me­cha­nie­kers en de in­ge­ni­eurs. Nu ik ben ge­stopt, heb­ben ze niet echt ie­mand meer in die rol.”

Je wordt een soort test­pi­loot? ●

“Het is ze­ker de be­doe­ling dat ik thuis nieuw ma­te­ri­aal ga tes­ten. Om daar­na heen en te­rug te mai­len met de con­struc­teurs. Ik fil­ter er­uit wat goed is, zo­dat de ren­ners van de ploeg wat tijd kun­nen win­nen.”

In een kran­ten­co­lumn ben je ● re­cent heel kri­tisch ge­weest voor con­struc­teur Spe­ci­a­li­zed. Is dat geen val­se start voor een aan­staan­de ver­bin­dings­man ‘ma­te­ri­aal’?

“Spe­ci­a­li­zed is de ploeg toch niet? Het is hun job om het bes­te ma­te­ri­aal te voor­zien en dat doen ze op dit mo­ment niet.”

De pr-rol, wat zal die ● in­hou­den?

“Dat ik op de mid­dag van de Ron­de van Vlaan­de­ren ga eten met Zde­nek Ba­kala (geld­schie­ter Quick.Step Floors, red.). Geen schrik, ik ga niet de he­le tijd met jul­lie bab­be­len. Of mij dat gaat lig­gen? We zul­len zien. Ik ga dit twee jaar pro­be­ren. Kij­ken of het te com­bi­ne­ren is met de an­de­re din­gen die ik doe. Ik zeg nu op zo veel mo­ge­lijk din­gen ja en fil­ter er­uit wat ik leuk vind.”

Tom Boo­nen “Ik mis het koer­sen he­le­maal niet. Ik heb een koers of vijf, zes ge­zien. Nog nooit heb ik het ge­voel ge­had: Daar had ik nu

wil­len bij zijn, zie.”

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.