Eerste klas­je De Vlin­der mag naar Ef­te­ling

Ze­ven­kop­pig klas­je van De Vlin­der wint GvA-wed­strijd

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - LEO DE NIJN

Het eerste leer­jaar van De Vlin­der, een school voor bui­ten­ge­woon la­ger on­der­wijs in de Me­chel­se Nek­ker­spoel­straat, is uit­ge­roe­pen tot fa­vo­rie­te klas uit de re­gio. Het klas­je mag nu dank­zij Ga­zet van Ant­wer­pen gra­tis op dag­uit­stap naar de Ef­te­ling.

Vreug­de al­om don­der­dag­voor­mid­dag ● in het klas­je De Ro­de Vlin­ders van juf Do­rien na­dat ze door uw krant op de hoog­te ge­bracht wa­ren dat ze de hoofd­prijs had­den ge­won­nen van de jaar­lijk­se wed­strijd Eerste Klas­je.

Bij het be­gin van dit school­jaar na­men weer hon­der­den kin­de­ren de gro­te stap van de kleu­ter­school naar het eerste leer­jaar. Uw krant maakt er al en­ke­le ja­ren een tra­di­tie van om dit mo­ment vast te leg­gen in een gra­tis bij­la­ge met leu­ke klas­fo­to’s van de eerste leer­ja­ren uit de re­gio. Al­le klas­fo­to’s wa­ren ook te zien in het on­li­ne al­bum. Ie­der­een kon stem­men op de leuk­ste foto. De klas met het groot­ste aan­tal stem­men per leer­ling op de foto, kaap­te de hoofd­prijs weg.

On­ze kans wa­gen

“Dat we de eerste prijs had­den ge­won­nen, ont­ke­ten­de bij de leer­lin­gen veel en­thou­si­as­me. Ze­ker toen ik meld­de dat we van de krant een gra­tis dag­uit­stap kre­gen naar het pret­park de Ef­te­ling”, ver­telt juf Do­rien, die zelf het ini­ti­a­tief had ge­no­men om de klas­fo­to naar uw krant te stu­ren. “Ik vond het zelf een leu­ke foto en dacht, waar­om zou­den we on­ze kans niet wa­gen.? Eer­lijk­heids­hal­ve moet ik wel toe­ge­ven dat ik toch ook wel ver­rast was toen we van­mor­gen het te­le­foon­tje kre­gen dat we de hoofd­prijs in de wacht had­den ge­sleept.”

Waar­om juf Do­rien met haar ze­ven­kop­pi­ge klas­je aan de wed­strijd heeft deel­ge­no­men? “On­ze klas telt in­der­daad slechts ze­ven kin­de­ren die al­le­maal wat meer aan­dacht no­dig heb­ben dan an­de­ren, maar toen ik in het re­gle­ment las dat een klas van ze­ven even­veel kans maakt als een klas van der­tig, dan was on­ze leu­ke klas­fo­to snel naar de krant door­ge­stuurd”, lacht de juf.

Sprook­jes­bos

Voor de mees­te kin­de­ren van het win­nen­de klas­je uit de wijk Nek­ker­spoel in Me­che­len wordt het een eerste ken­nis­ma­king met het gro­te pret­park de Ef­te­ling, maar niet voor Ru­ben en Na­mi, die er bei­den zelfs tij­dens de voor­bije gro­te va­kan­tie nog zijn ge­weest.

“Het is een zeer leuk pret­park. Voor­al de acht­baan is een kei­goe­de at­trac­tie”, glun­dert Ru­ben. Na­mi is er zelfs een dag­je blij­ven over­nach­ten. “Er is een enorm gro­te speel­tuin en een kleur­rijk sprook­jes­bos. Ja, daar wil ik graag nog wel eens naar­toe”, knikt ze te­gen de an­de­re klas­ge­no­ten, die haar met­een vra­gen wat er daar in het Ne­der­land­se pret­park al­le­maal te be­le­ven valt.

Ook di­rec­tri­ce Veer­le Van der Au­we­ra kwam de win­nen­de klas van haar school fe­li­ci­te­ren. “Maak er een ge­zel­lig uit­stap­je van”, klonk het.

“Om de kin­de­ren wat in de stem­ming te bren­gen en te la­ten ken­nis­ma­ken met de Ef­te­ling, gaan we de­ze na­mid­dag het park al eens on­li­ne be­kij­ken. We heb­ben tijd om het goed voor te be­rei­den. Wan­neer we de bus er­naar­toe ne­men, staat nog niet vast. Wel­licht gaan we dat na de paas­va­kan­tie vol­gend jaar in­plan­nen. Eerst naar de Ef­te­ling en daar­na nog een school­reis­je. Dat wordt een druk 2018”, meent de juf.

FOTO LEO DE NIJN

FOTO LEO DE NIJN

Het ju­be­len­de klas­je van juf Do­rien. Ze kij­ken al uit naar het reis­je naar Ne­der­land.

FOTO RR

Met de­ze foto be­haal­den ze de over­win­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.