Op­he­lia zorgt voor heer­lijk week­end­weer

Dank­zij or­kaan Op­he­lia wordt het dub­bel zo warm als nor­maal

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - JESSE VAN REGENMORTEL, DOMINIQUE JAUQUET

Half ok­to­ber, en dit week­end kun je in je T-shirt wor­sten gril­len. Aan de kust staan zelfs red­ders klaar. Tot 22 gra­den wordt het, dank­zij or­kaan Op­he­lia. Die trekt per uit­zon­de­ring niet rich­ting de Ca­ra­ï­ben, maar ste­vent af op West-Eu­ro­pa en duwt war­me lucht voor zich uit.

Haal al­vast maar de bar­be­cue weer uit het tuin­huis en zet de ver­war­ming af. Ko­mend week­end wordt het 22 gra­den. In Oos­ten­de roe­pen ze een groep red­ders op om een oog­je in het zeil te ko­men hou­den op het strand. Dat heb­ben ze daar nog nooit ge­daan de­ze tijd van het jaar. De kust ver­wacht dan ook een top­week­end. Lo­gisch, de nor­ma­le tem­pe­ra­tuur is een graad of elf. Nu krij­gen we dus het dub­be­le.

Dat heb­ben we mee te dan­ken aan een or­kaan. Door­gaans trek­ken die west­waarts en rich­ten in de Ca­ra­ï­ben en het zui­den van de Ver­e­nig­de Sta­ten on­heil en ver­nie­ling aan. Denk maar aan de or­ka­nen Har­vey, Ir­ma, Jo­sé en Ka­tia. De laat­ste in het rij­tje heet Op­he­lia. Die be­sloot noord­oost­waarts te gaan, in de rich­ting van Ier­land.

Aan land in Ier­land en Schot­land

“Op­he­lia zal ruim ten wes­ten van ons blij­ven, maar brengt wel zeer war­me lucht mee”, zegt VRTweer­man Frank De­boo­se­re. “Daar­door krij­gen we een na­zo­mer­tje, waar we voor­al dit week­end van pro­fi­te­ren.”

Op­he­lia was een tro­pi­sche storm tot die zich in de nacht van woens­dag op don­der­dag ont­wik­kel­de tot een or­kaan. Gis­ter­avond be­vond die zich aan de Azo­ren. Het ge­beurt wel va­ker dat een or­kaan die het Ca­ra­ï­bisch ge­bied ge­teis­terd heeft, op­nieuw de At­lan­ti­sche Oce­aan over­steekt, on­ze rich­ting uit. Maar dan doet hij dat meer noor­de­lijk, over kou­der wa­ter, en zwakt hij snel af tot een ge­wo­ne storm.

“Als de­ze or­kaan zui­de­lij­ker in de oce­aan was ont­staan, was hij naar het wes­ten ge­trok­ken”, zegt weer­man Da­vid De­he­nauw van het KMI. “Om­dat daar in hoofd­zaak oos­ten­wind waait. Op­he­lia ont­stond meer noor­de­lijk, en daar gaat de heer­sen­de wind rich­ting Eu­ro­pa. Be­gin vol­gen­de week zal de or­kaan aan land ko­men in Ier­land en Schot­land, zo­als het er nu naar uit­ziet met win­den van meer dan 100 km per uur.”

Geen schrik

De­he­nauw re­la­ti­veert de im­pact van Op­he­lia op het weer bij ons, al duwt de or­kaan wel war­me lucht voor zich uit. “Het war­me weer van de ko­men­de da­gen wordt voor­na­me­lijk be­paald door een groot ho­ge­druk­ge­bied bo­ven Eu­ro­pa.”

We moe­ten niet on­mid­del­lijk bang zijn voor ver­woes­ten­de or­ka­nen die tot bij ons ko­men. “Die heb­ben zee­wa­ter no­dig dat tot 150 me­ter diep min­stens 26,5 gra­den is. Dat voor­spel­len zelfs de meest pes­si­mis­ti­sche kli­maat­sce­na­rio’s hier niet.”

FOTO PHOTO NEWS

Ook op Lin­ker­oe­ver kun je dit week­end nog uit­zon­der­lijk in T-shirt ge­nie­ten van een heer­lijk na­zo­mer­tje, een ijs­je én van de sky­li­ne van Ant­wer­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.