“Als­of ik naar mijn ei­gen be­gra­fe­nis moest gaan”

Park­di­rec­teur in tra­nen tij­dens mas­sa­le pro­test­ac­tie na slui­ting

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws - TOMMY MAES

Be­zoe­kers, bu­ren, vrij­wil­li­gers en an­de­re sym­pa­thi­san­ten voer­den don­der­dag mas­saal ac­tie aan de toe­gangs­poort van de Ol­men­se Zoo. Ze pro­tes­teer­den te­gen de be­slis­sing van Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N-VA) om de die­ren­tuin te slui­ten. De uit­ba­ter van het die­ren­park was erg ont­roerd en kon zijn tra­nen niet be­dwin­gen.

“Het nieuws van de slui­ting ● komt hard aan, ook bij al­le vrij­wil­li­gers”, zegt Jos Tips, die gidst in het park. “De­ze slui­ting is on­te­recht. Ik kwam hier vroe­ger al, nog voor de hui­di­ge ei­ge­naars de Ol­men­se Zoo had­den over­ge­no­men. Ik heb de die­ren­tuin zien evo­lu­e­ren. De vroe­ge­re klei­ne hok­ken heb­ben al ve­le ja­ren plaats ge­maakt voor rui­me­re ver­blij­ven. Het bud­get is be­perkt. Al­les wordt be­taald met de toe­gang­stic­kets.”

“Het is erg dat een klein­scha­lig pro­ject als de Ol­men­se Zoo zo hard wordt aan­ge­pakt”, zegt buurt­be­woon­ster An­ne­lies Gul­dentops. “Waar­om kan er geen sa­men­wer­king zijn tus­sen de gro­te­re die­ren­tui­nen en par­ken als de Ol­men­se Zoo, bij­voor­beeld rond on­der­zoek of kweek­pro­gram­ma’s?”

Ook Lan­der Van Thie­len (17) was aan­ge­daan. “Hij heeft een ver­stan­de­lij­ke be­per­king, en fleur­de op tel­kens hij de wol­ven kon groe­ten”, zegt zijn moe­der Pa­tri­cia Noels. “Daar keek hij el­ke za­ter­dag naar uit. Het nieuws van de slui­ting valt hem erg zwaar. Hij kan het nog al­tijd niet vat­ten. We ho­pen na­tuur­lijk dat de mi­nis­ter bij­draait.”

Al drie­dui­zend hand­te­ke­nin­gen

Via Fa­ce­book werd ook een pe­ti­tie ver­spreid, die mas­saal werd ge­deeld en on­der­te­kend. “In nog geen twee da­gen heb­ben we al meer dan drie­dui­zend hand­te­ke­nin­gen”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Den­nis Vreys. “De mi­nis­ter ba­seert zich op fou­te ge­ge­vens. De die­ren wor­den hier wel goed ver­zorgd. Het die­ren­park in­ves­teert ook al ja­ren in nieu­we die­ren­ver­blij­ven, zo­als de tro­pi­sche hal, het prach­ti­ge wan­del­bos voor be­ren en wol­ven en de Afri­kaan­se sa­van­ne. Zelf kom ik hier vaak en ik wil dat ook mijn kin­de­ren hier la­ter van kun­nen ge­nie­ten.” On­der­tus­sen gaat er ook een pa­pie­ren pe­ti­tie rond.

De uit­ba­ters en me­de­wer­kers van de Ol­men­se Zoo kre­gen gis­te­ren een da­ve­rend ap­plaus van de ac­tie­voer­ders.

Park­di­rec­teur Cha­rel Ver­hey­en re­a­geer­de heel emo­ti­o­neel. “Het voelt als­of ik naar mijn ei­gen be­gra­fe­nis moet”, zegt hij met de krop in de keel. “Nie­mand heeft dit ge­wild. Ik heb al­tijd het bes­te voor­ge­had met de die­ren en de ver­zor­gers. Het voelt als een mes in de rug. Ik hoop al­leen dat dit dos­sier gron­dig wordt uit­ge­spit en dat er ein­de­lijk ge­rech­tig­heid ge­schiedt. Mi­nis­ter Ben Weyts moet maar eens ko­men kij­ken wat hier gaan­de is, in plaats van een paar ex­tre­mis­ten naar hier te stu­ren. Ik heb niets te­gen con­tro­les, maar ze moe­ten cor­rect ge­beu­ren.”

Bur­ge­mees­ter vraagt over­leg

“We zijn na­tuur­lijk blij en dank­baar dat er zo­veel men­sen ons een hart on­der de riem ste­ken”, zegt zijn zoon Wim Ver­hey­en. “We be­stu­de­ren nu al­le mo­ge­lijk­he­den en ho­pen dat we nog kun­nen over­leg­gen met de mi­nis­ter.”

Het ge­meen­te­be­stuur van Ba­len vraagt om een drin­gend over­leg tus­sen bur­ge­mees­ter Johan Ley­sen (CD&V), de mi­nis­ter en de di­rec­tie van de Ol­men­se Zoo.

De ac­tie­voer­ders hin­gen span­doe­ken aan de in­gang.

Een mas­sa sym­pa­thi­san­ten steunt de park­di­rec­teur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.