Hoog spel voor Wou­ter Van Be­sien

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws - Ana­ly­se door Sacha Van Wiele

De le­den van Groen en sp.a heb­ben zon­dag op hun con­gres­sen het laat­ste woord over de Bond­ge­noot­schaps­lijst. Voor Groen­kop­man Van Be­sien staat er veel op het spel, meer dan voor Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Meeuws. En­ke­le sce­na­rio’s op ba­sis van mo­ge­lij­ke uit­sla­gen op de con­gres­sen.

SCE­NA­RIO 1: GROEN KEURT AF

De Ant­werp­se groe­nen ver­za­me­len zon­dag in het nieu­we Syn­tra-ge­bouw aan het sta­ti­on van Ber­chem. Zij moe­ten stem­men over het pro­ject van de Bond­ge­noot­schaps­lijst en de lijst­trek­ker Wou­ter Van Be­sien. De lat ligt hoog voor het Groenkop­stuk, want hij heeft twee der­de van de stem­men no­dig.

Bij de Ant­werp­se groe­nen be­staat er een gro­te groep met een gron­di­ge af­keer voor de so­ci­a­lis­ten. In on­der meer de dis­tric­ten Ant­wer­pen en Deur­ne, waar Groen in de meer­der­heid zit, is de re­la­tie met op­po­si­tie­par­tij sp.a ver­zuurd. Bo­ven­dien zien de te­gen­stan­ders van een bond­ge­noot­schap in de ver­kie­zings­pei­ling van Ga­zet van Ant­wer­pen een ar­gu­ment om al­leen te gaan. Als Groen zon­der sp.a zou op­ko­men, haalt het 24,2% van de stem­men en ein­digt het nipt na N-VA. Sp.a zou dan 13,6% ha­len. Bei­de apart ha­len dan meer stem­men dan sa­men. Tot slot zijn groe­nen steeds zeer kri­tisch. Dat be­we­zen eer­de­re con­gres­sen al.

Als me­de­ar­chi­tect van het bond­ge­noot­schap dreigt Van Be­sien bij een af­keu­ring veel te ver­lie­zen. Of­wel wordt dan her­on­der­han­deld of­wel gaat Groen al­leen naar de kie­zer. De ge­loof­waar­dig­heid van Van Be­sien als lijst­trek­ker krijgt dan wel een ste­vi­ge knauw. Als hij zijn ei­gen par­tij al niet kan over­tui­gen, hoe zou hij dan ooit de Ant­wer­pe­naars kun­nen over­ha­len? Zijn po­si­tie als ge­zicht van de Ant­werp­se groe­nen komt dan ter dis­cus­sie. Bo­ven­dien zou dit wel eens de wind uit de zei­len kun­nen ha­len van de op­mars van Groen in Vlaan­de­ren.

Sp.a kan hier mis­schien wel voor­deel uit ha­len als Groen de stek­ker haalt uit een links pro­gres­sief front. De so­ci­a­lis­ten kun­nen er­op wij­zen dat het niet aan hen ligt dat het niet is ge­lukt. Sp.a kan dan de vlot­ten­de kie­zer die twij­felt tus­sen Groen en sp.a naar zich toe pro­be­ren te trek­ken. De nacht­mer­rie van Van Be­sien is mis­schien wel de droom van Ant­werps bur­ge­mees­ter Bart De We­ver

(N-VA), die zo een be­lang­rij­ke uit­da­ger in de tou­wen ziet be­lan­den.

SCE­NA­RIO 2: SP.A KEURT AF

Ook bij de Ant­werp­se sp.a loopt niet ie­der­een hoog op met de groe­ne col­le­ga’s. Een af­keu­ring door de le­den zou een ste­vi­ge blaam zijn voor Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws. De man die was aan­ge­trok­ken als cri­sis­ma­na­ger en moet be­let­ten dat de so­ci­a­lis­ten in Ant­wer­pen vol­le­dig van de kaart wor­den ge­veegd.

Een af­wij­zing op het con­gres zou wel eens als ge­volg kun­nen heb­ben dat link­se, pro­gres­sie­ve kie­zers zich mas­saal ach­ter Groen scha­ren of naar PVDA trek­ken.

SCE­NA­RIO 3: PRO­JECT KRIJGT STEUN

Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws moet zon­dag op het le­den­con­gres in het Athe­ne­um van Deur­ne een ge­wo­ne meer­der­heid van de stem­men ha­len. Hij heeft als voor­deel dat de so­ci­a­lis­ten re­de­lijk loy­aal zijn aan het par­tij­be­stuur. Bo­ven­dien be­sef­fen de le­den dat een lijst met Groen en on­af­han­ke­lij­ken de bes­te kan­sen geeft om weer aan het stuur te ko­men van de stad. Als ze dit lukt, ver­hoogt dit de zicht­baar­heid van sp.a en kan Meeuws in de luw­te wer­ken aan de her­op­bouw van de Ant­werp­se af­de­ling met het oog op de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 2024.

Groen pleit voor een an­der be­leid en een nieuw be­stuur in de stad. Het is dan be­lang­rijk om als groot­ste uit de ver­kie­zin­gen te ko­men en zo aan zet te zijn in het vor­men van een co­a­li­tie. Uit on­ze pei­ling naar de kies­in­ten­ties zou zo’n bond­ge­noot­schap tus­sen Groen, sp.a en on­af­han­ke­lij­ken nipt de groot­ste par­tij wor­den.

In dit sce­na­rio zou Van Be­sien kans ma­ken om bur­ge­mees­ter te wor­den. De groot­ste stad van Vlaan­de­ren met een groe­ne bur­ge­mees­ter is een ex­tra troef voor Groen in de aan­loop van de na­ti­o­na­le ver­kie­zin­gen in 2019.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.