”Ge­kwa­li­fi­ceerd zijn is niet al­tijd een doel op zich”

Cen­trum voor Deel­tijds On­der­wijs over ho­ge per­cen­ta­ges in Ba­len en Beer­se:

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws - Beer­se. (bvdl) Ba­len,

● “Het ho­ge cij­fer van de school­ver­la­ters heeft met al­ler­lei fac­to­ren te ma­ken. De so­ci­a­le con­text van de jon­ge­ren speelt al mee”, luidt het bij het Cen­trum voor Deel­tijds On­der­wijs (CDO) Noor­der­kem­pen in “Voor een aan­tal jon­ge­ren in on­ze doel­groep heeft het niet al­tijd een meer­waar­de om een di­plo­ma te be­ha­len. Het is niet zo dat ze geen slaag­kan­sen heb­ben in de maat­schap­pij als ze een di­plo­ma mis­sen. Ge­kwa­li­fi­ceerd zijn is niet al­tijd een doel op zich. We wer­ken ook aan tra­jec­ten op maat van de leer­lin­gen, waar­bij ze drie da­gen wer­ken en twee da­gen op school zit­ten En als leer­lin­gen op hun 17de bij ons in­stro­men, kun­nen we ook geen won­de­ren ver­rich­ten.” Bij het CDO De Ves­ten in waar het aan­tal school­ver­la­ters zon­der di­plo­ma vol­gens de cij­fers van de pro­vin­cie ook hoog is, klinkt het­zelf­de ge­luid. “De voor­bije twee jaar mer­ken we toch een ho­ger aan­tal leer­lin­gen dat ge­kwa­li­fi­ceerd uit­stroomt”, zegt Na­ta­lie Drees, di­rec­teur bij het CDO in Ba­len. “Er zijn wel min­der leer­lin­gen die uit­stro­men met een di­plo­ma se­cun­dair on­der­wijs dan leer­lin­gen met een vorm van be­roeps­kwa­li­fi­ca­tie, wat voor ve­len be­lang­rij­ker is dan een di­plo­ma op zich. We heb­ben on­langs een door­lich­ting ge­had waar­bij we wer­den ge­fe­li­ci­teerd voor on­ze aan­pak. Jon­ge­ren kun­nen na­dien ook nog al­tijd een di­plo­ma se­cun­dair be­ha­len via het twee­de­kans­on­der­wijs.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.