Ge­vlucht maar naar huis voor va­kan­tie

Theo Fran­c­ken roept zijn Eu­ro­pe­se col­le­ga’s op om nog be­ter sa­men te wer­ken te­gen asiel­frau­de

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws - HANNES CATTEBEKE

Het voor­bije an­der­half jaar zijn 44 vluch­te­lin­gen hun ver­blijfs­ver­gun­ning kwijt­ge­speeld om­dat ze met va­kan­tie ver­trok­ken naar hun thuis­land. De meer­der­heid van hen zijn Irake­zen en Af­gha­nen. Niet zel­den ver­trek­ken ze van­af een lucht­ha­ven in on­ze buur­lan­den. Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) roept zijn Eu­ro­pe­se col­le­ga’s van­daag op om nog meer in­for­ma­tie uit te wis­se­len.

Niet el­ke vluch­te­ling die hier ● asiel krijgt, blijft daar­na net­jes bin­nen de gren­zen van ons land. Dat is ook niet ver­plicht. Maar wan­neer blijkt dat die per­soon voor een aan­tal we­ken te­rug­keert naar het land dat hij ont­vlucht­te, gaat er bij het Com­mis­sa­ri­aat-Ge­ne­raal voor de Vluch­te­lin­gen en Staat­lo­zen (CGVS) toch een bel­le­tje rin­ke­len.

In de strijd te­gen asiel­frau­de vroeg staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken daar­om aan de fe­de­ra­le po­li­tie op de lucht­ha­vens om ex­tra at­tent te zijn en de ge­ge­vens van vluch­te­lin­gen die op reis ver­trek­ken door te spe­len aan de Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken. Het af­ge­lo­pen an­der­half jaar kwam het al in 118 ge­val­len tot een on­der­zoek. Dat wordt uit­ge­voerd door het CGVS en leid­de tot de in­trek­king van 44 ver­blijfs­ver­gun­nin­gen. On­ge­veer de helft van de dos­siers wordt mo­men­teel nog on­der­zocht. In acht­tien ge­val­len werd de ver­gun­ning niet in­ge­trok­ken.

Per ge­val be­kij­ken

“Het Com­mis­sa­ri­aat be­oor­deelt ge­val per ge­val”, zegt Fran­c­ken. “Er is een ver­schil tus­sen ie­mand die even over en weer vliegt voor een be­gra­fe­nis of om pa­pie­ren te re­ge­len en ie­mand die daar voor drie maan­den met va­kan­tie is. In dat laat­ste ge­val kan er nog moei­lijk spra­ke zijn van een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie.”

Fran­c­ken looft de sa­men­wer­king met de buur­lan­den Duits­land en Ne­der­land. “Om de Bel­gi­sche pro­ce­du­re te ont­lo­pen, ver­trekt een groot deel van de va­kan­tie­gan­gers van­af de lucht­ha­vens Schip­hol, Düs­sel­dorf of Frank­furt”, zegt hij.

Om­ge­keerd speel­de de Bel­gi­sche lucht­ha­ven­po­li­tie ook al vijf­tig dos­siers door aan de im­mi­gra­tie­dien­sten van an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. Op een bij­een­komst met zijn Eu­ro­pe­se col­le­ga’s in Luxem­burg doet de staats­se­cre­ta­ris van­daag een op­roep aan de an­de­re lid­sta­ten om nog meer in­for­ma­tie te de­len.

THEO FRAN­C­KEN Staats­se­cre­ta­ris “Drie maan­den met va­kan­tie in het thuis­land, dan kun je nog moei­lijk van een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie spre­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.