An­ne Fa­ber (25) dood te­rug­ge­von­den in bos

Ze­den­de­lin­quent (27) leidt speur­ders naar li­chaam Unes­co doet het bin­nen­kort zon­der Trump

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Buitenland - KOEN SNOEKX (tvb)

Na een zoek­ac­tie van bij­na twee we­ken is gis­te­ren, in een bos in Zee­wol­de, het li­chaam van de Ne­der­land­se An­ne Fa­ber (25) te­rug­ge­von­den. De Utrecht­se ver­dween op 29 sep­tem­ber na een fiets­tocht. Het was hoofd­ver­dach­te Mi­chael P., een ze­den­de­lin­quent, die de speur­ders naar de plek leid­de.

De zaak-Fa­ber hield Ne­der­land ● twee we­ken lang in de ban. Al met­een na haar ver­dwij­ning, op 29 sep­tem­ber, was dui­de­lijk dat er iets niet klop­te. De 25-ja­ri­ge Utrecht­se was die avond ver­trok­ken voor een fiets­tocht, stuur­de nog een sel­fie van zich­zelf in de re­gen naar haar vriend, maar leek dan plots van de aard­bol ver­dwe­nen. De fa­mi­lie van Fa­ber scha­kel­de met­een de po­li­tie in, die een gro­te zoek­ac­tie start­te. Vier da­gen na haar ver­dwij­ning vin­den de speur­ders de jas van An­ne, nog eens twee da­gen la­ter wordt haar De Ver­e­nig­de Sta­ten trek­ken zich te­rug uit Unes­co. Ame­ri­ka noemt de or­ga­ni­sa­tie “an­tiIs­ra­ël” en eist “fun­da­men­te­le her­vor­min­gen”.

Unes­co zal het van­af eind vol­gend ● jaar zon­der de Ame­ri­ka­nen moe­ten doen. Pre­si­dent Do­nald Trump heeft be­slo­ten om niet lan­ger deel uit te ma­ken van de groep en be­schul­digt Unes­co van “an­ti-Is­ra­ë­l­voor­oor­de­len”. De VS ei­sen nu “fun­da­men­te­le her­vor­min­gen”. De di­rec­teur-ge­ne­raal fiets uit een vij­ver ge­vist.

De fa­mi­lie van An­ne Fa­ber, die ook zelf een zoek­ac­tie op po­ten zet, doet die­zelf­de dag in de Ne­der­land­se pers een hart­ver­scheu­ren­de op­roep om meer pro­fes­si­o­nals op de zaak te zet­ten.

Ver­krach­ting

Af­ge­lo­pen maan­dag kwam er een eerste door­braak in de zaak. De 27-ja­ri­ge Mi­chael P., een ze­den­de­lin­quent, wordt aan­ge­hou­den voor be­trok­ken­heid bij de ver­mis­sing van An­ne Fa­ber. De man zit in Utrecht een ge­van­ge­nis­straf van elf jaar uit voor de ge­weld­da­di­ge ver­krach­ting van twee meis­jes van 16 en 17 jaar in 2010, maar hij ver­blijft in de fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche af­de­ling van een kli­niek in het Utrecht­se Den Dol­der om zich voor te be­rei­den op een te­rug­keer in de maat­schap­pij. De po­li­tie start een speur­ac­tie in het ge­bied rond de kli­niek, maar zon­der re­sul­taat.

Woens­dag werd het zoek­ge­bied van de speur­ders uit­ge­breid naar van Unes­co, Iri­na Boko­va, re­a­geert be­droefd op de be­slis­sing. “Dit is een ver­lies voor Unes­co en voor de fa­mi­lie van de Ver­e­nig­de Na­ties”, zegt ze. “Ze­ker in de­ze tijd waar­in ge­meen­schap­pen over­al ter we­reld uit el­kaar wor­den ge­scheurd door con­flic­ten.” Lut­te­le uren na de Ame­ri­kaan­se aan­kon­di­ging be­slis­te ook bond­ge­noot Is­ra­ël om Unes­co de rug toe te ke­ren.

De or­ga­ni­sa­tie, die on­der­deel is van de Ver­e­nig­de Na­ties, ont­fermt zich over on­der­wijs, we­ten­schap Zee­wol­de in Fle­vo­land, een na­bu­ri­ge pro­vin­cie van Utrecht. Mi­chael P. woon­de ooit nog in Zee­wol­de en zijn fa­mi­lie heeft er een fa­mi­lie­huis­je.

Ver­jaar­dag

Gis­te­ren kwam het dan tot een tries­te ont­kno­ping. Het li­chaam van de 25-ja­ri­ge vrouw werd te­rug­ge­von­den in een bos in Fle­vo­land. Mi­chael P. zou de speur­ders zelf ge­leid heb­ben naar de plek waar het li­chaam van An­ne Fa­ber lag. De fa­mi­lie van de jon­ge vrouw re­a­geer­de gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie zwaar aan­ge­sla­gen. “Het zwart­ste sce­na­rio is uit­ge­ko­men”, zei Hans Fa­ber, de oom van An­ne.

Vol­gens de Ne­der­land­se krant De Te­le­graaf had Mi­chael P. op 29 sep­tem­ber, de dag van de ver­dwij­ning, een dag­je vrij­af ge­kre­gen in de kli­niek waar hij ver­bleef om­dat zijn moe­der die dag ja­rig was. Hoe An­ne Fa­ber pre­cies over­leed, wordt nu ver­der on­der­zocht. en cul­tuur. Maar het meest be­kend staat Unes­co wel­licht om zijn We­rel­derf­goed­lijst, waar­mee het erf­goed over­al ter we­reld wil be­scher­men. Een plaats­je op de lijst geeft even­wel geen recht op fi­nan­ci­ë­le ver­goe­din­gen. Op de We­rel­derf­goed­lijst pron­ken 23 si­tes in de VS, zo­als het Vrij­heids­beeld en en­ke­le na­ti­o­na­le par­ken zo­als de Grand Can­y­on. Maar om­dat het We­rel­derf­goed­ver­drag los­staat van al de rest, blijft het Sta­tue of Li­ber­ty voor­als­nog er­kend als We­rel­derf­goed.

FOTO BELGA

Het li­chaam van An­ne Fa­ber (klei­ne foto) werd gis­te­ren ge­von­den in Zee­wol­de, in Fle­vo­land, de pro­vin­cie naast Utrecht waar de vrouw ver­dween.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.