“Post­ge­bouw moet voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zijn”

Sche­pen vraagt Bpost in open brief om drin­gend maat­re­ge­len te ne­men

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Buitenland -

Me­chels sche­pen van Wel­zijn Koen An­ci­aux (Open Vld) roept in een open brief aan Bpost op om het post­ge­bouw vlak bij de Gro­te Markt toe­gan­ke­lij­ker te ma­ken. “Ik be­sef dat het een be­schermd ge­bouw is, maar waar een wil is, is een weg”, klinkt het.

“De stad krijgt ge­re­geld op­mer­kin­gen van in­wo­ners ● dat Den Beyaert, het post­ge­bouw vlak bij de Gro­te Markt, nau­we­lijks toe­gan­ke­lijk is voor min­der­va­li­den of men­sen die slecht ter been zijn. Ook met een kin­der­wa­gen is het al­les­be­hal­ve een­vou­dig”, legt sche­pen Koen An­ci­aux uit. “Twee jaar ge­le­den heb­ben wij ons daar­om al eens tot Bpost ge­richt, maar we kre­gen geen ant­woord. Ook vroeg de Me­chel­se ves­ti­ging al meer­maals hulp­mid­de­len aan het hoofd­kan­toor in Brus­sel. We merk­ten dat er in­tus­sen wel een ‘toe­gan­ke­lijk­heids­stic­ker’ werd aan­ge­bracht, maar die be­vindt zich bo­ven­aan de trap en is dus on­mo­ge­lijk te le­zen voor men­sen die de trap­pen niet op kun­nen.”

“Die stic­ker geeft aan dat er ach­ter­aan het ge­bouw een bel is. Als je daar aan­belt, komt er een me­de­wer­ker de ach­ter­deur ope­nen. Zo kan je als min­der­va­li­de toch het post­kan­toor bin-

KOEN AN­CI­AUX

Sche­pen van Wel­zijn nen”, zegt An­ci­aux. “Ook daar zijn twee trap­jes en dus kun­nen men­sen die niet goed ter been zijn hier niet op ei­gen hout­je naar bin­nen.”

Geen hel­lend vlak

“Daar­om zou­den we graag eens rond de ta­fel zit­ten met al­le be­trok­ken par­tij­en. Niet al­leen met de ver­ant­woor­de­lij­ke van het ge­bouw en Bpost, maar ook met on­ze dien­sten en mo­nu­men­ten­zorg. Het gaat om een be­schermd ge­bouw en dus be­sef ik dat er geen aan­pas­sin­gen kun­nen ge­beu­ren aan de struc­tuur van het pand, maar een dui­de­lij­ke­re sig­na­li­sa­tie en een mo­biel plat­form kun­nen een op­los­sing bie­den. Want waar een wil is, is een weg en in on­ze ver­grij­zen­de ge­meen­schap moe­ten waar­de­vol­le ge­bou­wen be­reik­baar blij­ven voor ie­der­een.”

Bij Bpost staan ze open voor een ge­sprek. “Wij zijn ze­ker be­reid om sa­men te zit­ten met de be-

Wie het post­ge­bouw vlak bij de Gro­te Markt wil be­tre­den, moet een vijf­tal trap­jes om­hoog. trok­ken par­tij­en”, re­a­geert woord­voer­ster Bar­ba­ra Van Spey­broeck. “De toe­gan­ke­lijk­heid van het ge­bouw wordt be­perkt door de sta­tus als mo­nu­ment. We heb­ben in het ver­le­den de vraag ge­steld of er een hel­lend vlak kon ko­men, maar daar kre­gen we geen toe­stem­ming voor. Ook een lift of der­ge­lij­ke is daar­om geen op­tie.”

“Min­der­va­li­den kun­nen wel bin­nen via de ach­ter­zij­de, maar dat is mis­schien niet dui­de­lijk ge­noeg”, klinkt het. “Daar­om wordt de sig­na­li­sa­tie ze­ker aan­ge­past zo­dat dit veel dui­de­lij­ker is, ook on­der­aan de trap. 90% van on­ze ge­bou­wen is per­fect toe­gan­ke­lijk, zo­als bij­voor­beeld ons kan­toor aan het sta­ti­on, maar hier zijn we jam­mer ge­noeg be­perkt door het ge­bouw.”

Mar­jan Wat­tiez ge­bruikt een scoot­mo­biel en komt we­ke­lijks naar het post­kan­toor. “De hui­di­ge si­tu­a­tie is al­les­be­hal­ve han­dig”, zegt ze. “Ik kan ge­luk­kig nog stap­pen met de hulp van een wan­del­stok, maar an­de­ren ge­ra­ken he­le­maal niet bo­ven. Als je ach­ter­aan aan­belt, moet je vaak erg lang wach­ten of ik moet op voor­hand bel­len om te zeg­gen dat ik kom. Dat is niet prak­tisch. Een hel­lend pla­teau zou voor veel men­sen al een goe­de op­los­sing zijn.” STIJN VAN DE SANDE

‘‘Een dui­de­lij­ke­re sig­na­li­sa­tie en een mo­biel plat­form kun­nen mo­ge­lijk een op­los­sing bie­den.’’

“De hui­di­ge si­tu­a­tie is niet han­dig”, zegt Mar­jan Wat­tiez.

FOTO'S STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.