Jan De Haes op weg naar de­pu­ta­tie

Ho­re­ca­baas volgt naar al­le waar­schijn­lijk­heid Bru­no Pee­ters op

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - BERT PROVOOST

Heis­te­naar Jan De Haes (N-VA) wordt naar al­le waar­schijn­lijk­heid de nieu­we ge­de­pu­teer­de voor de pro­vin­cie Ant­wer­pen. Hij volgt zijn par­tij­ge­noot Bru­no Pee­ters op, die on­langs zijn ont­slag in­dien­de.

Bru­no Pee­ters dien­de en­ke­le da­gen ● ge­le­den zijn ont­slag in bij de de­pu­ta­tie, het be­stuur van de pro­vin­cie Ant­wer­pen. De Oud-Turn­hou­te­naar was sinds de­cem­ber 2012 ver­ant­woor­de­lijk voor het per­so­neel van de pro­vin­cie Ant­wer­pen en was be­voegd voor Toe­ris­me, Sport, Re­cre­a­tie- en Groen­do­mei­nen en Vei­lig­heid. De zorg voor zijn zie­ke vrouw slorp­te hem naar ei­gen zeg­gen te veel op, waar­door hij de wel­over­wo­gen be­slis­sing moest ne­men om zijn man­daat stop te zet­ten.

Ver­schil­len­de bron­nen be­ves­ti­gen aan uw krant dat Jan De Haes uit Heist-op-den-Berg in po­le­po­si­ti­on ligt om hem op te vol­gen. De Haes, die in deel­ge­meen­te Ite­gem woont, raak­te als lijst­trek­ker ver­ko­zen in 2012 met 6.547 voor­keur­stem­men in pro­vin­cie­dis­trict Lier. Van­daag is hij frac­tie­lei­der voor de par­tij in de pro­vin­cie­raad.

’t Hoeks­ke en ’t Eet­ka­fee

De Haes is in het Heist­se ook be­kend als zaak­voer­der ach­ter ca­fé ’t Hoeks­ke en ’t Eet­ka­fee, die al ja­ren een vas­te waar­de zijn bin­nen het ho­re­ca­le­ven in het cen­trum. Bin­nen de ho­re­ca­we­reld is hij ook een be­ken­de naam op Vlaams ni­veau, want hij was ja­ren­lang een boeg­beeld bij Ho­re­ca Vlaan­de­ren. In die func­tie ver­de­dig­de hij het al­ge­meen be­lang van de sec­tor. Hij leg­de die rol in 2012 naast zich neer, toen hij be­kend­maak­te dat hij in de po­li­tiek zou stap­pen en zich kan­di­daat stel­de voor de pro­vin­cie­raad.

De over­stap van het mid­den­veld naar de po­li­tiek vond hij toen een lo­gi­sche stap. “Mijn va­der is bij­na 25 jaar OCMW-voor­zit­ter ge­weest, mijn broer ne­gen jaar sche­pen. Zelf sta ik al sinds mijn kin­der­ja­ren op de bar­ri­ca­den om vast­ge­roes­te struc­tu­ren los te wrik­ken”, zei hij toen.

Za­ter­dag stem­ming

On­langs maak­te N-VA Heist-op­den-Berg nog be­kend dat Jan De Haes als lijst­du­wer gaat op­ko­men bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar, maar eerst mag hij dus nog aan het be­leid mee­wer­ken als ge­de­pu­teer­de. De be­noe­ming is nog niet of­fi­ci­eel. Bij de pro­vin­ci­a­le N-VA-frac­tie la­ten ze we­ten dat er nog niets of­fi­ci­eel be­slist is en dat het par­tij­be­stuur mor­gen zijn stem moet uit­bren­gen om een op­vol­ger aan te dui­den. De Haes zelf wil­de gis­te­ren ook nog niet re­a­ge­ren.

Ze­ker is wel dat als hij de be­voegd­he­den van Bru­no Pee­ters zou over­ne­men, dat er dan een cir­kel rond zou zijn. Jans va­der Jos, die eer­der dit jaar over­leed na een val, zorg­de er als OCMW-voor­zit­ter voor dat de Aver­eg­ten be­waard bleef door het aan te ko­pen en als wan­del­bos in te rich­ten. In 1994 werd het bos in deel­ge­meen­te Hal­laar of­fi­ci­eel een pro­vin­ci­aal groen­do­mein toen het in han­den kwam van de pro­vin­cie. Als ge­de­pu­teer­de voor on­der an­de­re de Groen­do­mei­nen zou Jan De Haes dus het be­leid in het do­mein vorm kun­nen ge­ven.

FOTO JOREN DE WEERDT

De nieu­we speel­tuin van pro­vin­ci­aal groen­do­mein De Aver­eg­ten werd on­langs ge­o­pend, Jan De Haes kijkt toe (links in beeld).

FOTO RR

Jan De Haes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.