Ex­tra toe­zicht op kerk­hof na dief­stal­len

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (tdk)

Er komt de ko­men­de we­ken meer toe­zicht aan het ste­de­lijk kerk­hof in Me­che­len. De voor­bije da­gen zijn er en­ke­le bloem­stuk­ken en va­zen ge­sto­len.

Sche­pen van Bur­ger­za­ken Marc ● Hen­d­rickx (N-VA) kan al­ler­minst la­chen met de dief­stal­len. “Het is rond­uit schan­da­lig en vol­ko­men on­toe­laat­baar”, zegt hij. “De ver­ant­woor­de­lij­ken van de be­graaf­plaat­sen meld­den me dat er de jong­ste tijd op­val­lend meer dief­stal­len zijn. Daar wil­len we nu paal en perk aan stel­len. Nu Al­ler­hei­li­gen in aan­tocht is en er heel veel bloem­stuk­ken op de gra­ven wor­den ge­legd, wordt het kerk­hof ex­tra in de ga­ten ge­hou­den door ge­meen­schaps­wach­ten of de wijk­in­spec­teur.”

Zo­wel de sche­pen als de po­li­tie doen nu een op­roep om dief­stal­len aan te ge­ven. “Het is be­lang­rijk voor het on­der­zoek en ook om de om­vang van de fei­ten in kaart te kun­nen bren­gen”, klinkt het. “Ook men­sen die iets ver­dachts zien op het kerk­hof doen er het bes­te aan om dat on­mid­del­lijk te mel­den aan de po­li­tie of ver­ant­woor­de­lij­ke van het kerk­hof. So­ci­a­le con­tro­le is heel be­lang­rijk en door een snel­le mel­ding is de pak­kans ook gro­ter”, zegt Hen­d­rickx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.