“Voor som­mi­gen zijn dok­ters on­be­taal­baar”

Duo wijdt the­a­ter­voor­stel­ling aan strijd te­gen ar­moe­de

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - WARD BOSMANS

De Me­chel­se the­a­ter­ma­kers Pier De Kock en Dirk Tuy­pens stel­len van 14 tot en met 17 ok­to­ber hun nieu­we so­ci­aal­ar­tis­tie­ke the­a­ter­voor­stel­ling voor in het Cen­trum voor Gees­te­lij­ke Ge­zond­heids­zorg De Pont.

On­der de ti­tel Het Hof van Sa­vooi­en ● ver­zorg­de het duo eer­der dit jaar al het so­ci­a­le luik van het Me­chel­se stads­fes­ti­val Op.Recht.Me­che­len. Op uw ge­zond­heid. San­té!, zo­als de nieu­we the­a­ter­voor­stel­ling heet, wordt ge­speeld in het ka­der van de We­reld­dag van Ver­zet te­gen Ar­moe­de. “Het stuk gaat over ge­zond­heid en ar­moe­de en is ge­schre­ven van­uit een aan­tal per­soon­lij­ke er­va­rin­gen van Dirk Tuy­pens en me­zelf”, ver­telt Pier De Kock. “Een aan­tal van de ac­teurs in de voor­stel­ling kreeg zelf met de­ze pro­ble­ma­tiek te ma­ken. Het gaat over het feit dat tand­art­sen, ki­ne­sis­ten of psy­cho­lo­gen on­be­taal­baar zijn ge­wor­den voor een be­paald deel van de be­vol­king. Ie­mand met een nor­maal in­ko­men staat daar niet bij stil, maar toch is het zo. Er zijn men­sen die moe­ten kie­zen tus­sen eten ko­pen of naar de tand­arts gaan”, ver­telt het duo.

Geen meer­waar­de meer

“De ge­zond­heids­zorg is de laat­ste ja­ren enorm ge­ë­vo­lu­eerd. Vroe­ger was de huis­arts veel meer dan een dok­ter. Het was ie­mand bij wie je te­recht­kon met al je pro­ble­men. Van­daag komt een huis­arts bij­na niet meer aan huis en is die meer­waar­de he­le­maal weg­ge­val­len”, meent De Kock.

Vol­gens de the­a­ter­ma­ker is Het Hof van Sa­vooi­en het eni­ge ge­zel­schap in Vlaan­de­ren dat de­ze the­ma­tiek op de plan­ken brengt. Noch­tans moe­ten de toe­schou­wers zich niet aan een avond­vul­len­de klaag­zang ver­wach­ten. “Het wordt een ca­ba­re­tes­ke voor­stel­ling met veel mu­ziek en zang. Er zit hu­mor in en soms wat cy­nis­me. Het is Dirk Tuy­pens, die we voor­al ken­nen als ac­teur, die de­ze keer voor de mu­zi­ka­le be­ge­lei­ding op gi­taar zorgt.”

On­der­tus­sen maakt De Kock zich zor­gen over de toe­komst. Hij moest de­ze week drin­gend zijn re­pe­ti­tie­ruim­te op de Bat­tel­se­steen­weg ver­la­ten om­dat het ge­bouw on­sta­biel is. Voor­lo­pig is er nog geen nieuw on­der­ko­men ge­von­den.

Op uw ge­zond­heid. San­té! speelt op 14,15,16 en 17 ok­to­ber in CGG De Pont in de Lan­ge Rid­der­straat 20 in Me­che­len, tel­kens om 19.30u.

FOTO WARD BOSMANS

Pier De Kock en Dirk Tuy­pens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.