Kri­tiek op hulp bij bal bur­ge­mees­ter

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (be­pr)

In de ge­meen­te­raad van Heist-op-den-Berg heeft raads­lid Jan Baes­taens (ETA) kri­tiek ge­ge­ven op de hulp die de ge­meen­te geeft aan het on­langs ge­or­ga­ni­seer­de Bal van de Bur­ge­mees­ter. Die zou vol­gens hem te ver gaan.

“De tech­ni­sche dienst heeft er ● 215 werk­uren in moe­ten in­ves­te­ren. In de ge­meen­te­krant werd de laat­ste pa­gi­na vol­le­dig in­ge­no­men door re­cla­me voor het bal. Een beet­je meer trans­pa­ran­tie zou wel­kom zijn. We vra­gen ons af of dit de­on­to­lo­gisch aan­vaard­baar is en of de bur­ge­mees­ter dit een ge­wo­ne gang van za­ken vindt voor een lou­ter pri­vé-ini­ti­a­tief”, stelt het ETA-raads­lid.

Bur­ge­mees­ter Luc Vleu­gels (CD&V) zegt dat er geen za­ken ge­beu­ren die bui­ten pro­por­tie zijn. “Zo’n bal straalt na­tuur­lijk af op de per­soon van de bur­ge­mees­ter, maar een pri­vé-ini­ti­a­tief is het ook niet he­le­maal. De op­breng­sten gaan naar jeugd­ver­e­ni­gin­gen die aan het bou­wen zijn, G-ini­ti­a­tie­ven, Zie­ken­zorg­af­de­lin­gen en de Heist­se scho­len. Voor hen ver­za­me­len we zo’n 15.000 eu­ro per jaar, of­wel zo’n 90.000 eu­ro per le­gis­la­tuur van zes jaar. In ver­ge­lij­king: de waar­de van die blad­zij­de in de ge­meen­te­krant is 231,90 eu­ro. Dat lijkt me dus niet on­ver­ant­woord.”

“Met die goe­de doe­len in het ach­ter­hoofd wil het co­mi­té ach­ter het bal na­tuur­lijk zo veel mo­ge­lijk winst ma­ken, maar het is niet zo dat we daar­om de tech­ni­sche dienst op­ei­sen om al het werk te doen. We zijn geen on­no­ze­laars, maar kin­de­ren van on­ze tijd. We heb­ben een sa­men­wer­king met het ge­meen­te­lijk per­so­neels­feest af­ge­spro­ken, zo­dat we op kos­ten kun­nen be­spa­ren. De tech­ni­sche dienst zou het werk toch al moe­ten doen voor dat feest.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.