Kort

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Anderlecht: Spa­jic nog out, Na­jar te­rug in de­cem­ber? Uros Spa­jic (en­kel) wil for­ce­ren om te kun­nen spe­len te­gen Me­che­len, maar Anderlecht laat hem dat niet toe. De ver­de­di­ger mikt op PSG woens­dag. Jo­sué Sa is even ziek ge­weest, maar is tij­dig fit. Net als Mas­si­mo Bru­no. So­wah (buik­spie­ren) is out. An­dy Na­jar is dan weer aan het re­va­li­de­ren na zijn ham­string­bles­su­re. Een ope­ra­tie is voor­lo­pig niet no­dig, maar te­rug­ke­ren voor ja­nu­a­ri wordt een hu­za­ren­stuk­je. “Mis­schien nog in de­cem­ber”, al­dus Van­hae­ze­brou­ck. “An­dy boekt voor­uit­gang, maar de vo­ri­ge keer is hij te vroeg her­be­gon­nen. Nu moe­ten we hem tijd ge­ven, voor mij is hij een erg be­lang­rij­ke spe­ler.”(jug)

Ant­werp: fit­te kern. Ant­werp werk­te op­nieuw en­kel een och­tend­trai­ning af in Wom­mel­gem, waar na het zwa­re la­beur van woens­dag een ont­span­nen ses­sie met hoofd­za­ke­lijk de bal op het me­nu stond. De kern is op Ofo­su­he­ne na (die re­va­li­deer­de ver­der in­door en kreeg weer ver­zor­ging) he­le­maal wed­strijd­klaar voor de komst van Zul­te Wa­re­gem zon­dag. De he­le­maal her­stel­de Ou­la­re staat scher­per dan bij zijn komst af­ge­lo­pen zo­mer en mag wel­licht aan­spraak ma­ken op een se­lec­tie. Lim­bom­be en Ya­ta­ba­re train­den niet uit voor­zorg. Van­daag en mor­gen traint de Gre­at Old tel­kens na de mid­dag. Za­ter­dag ge­beurt dat in het Bo­suil­sta­di­on.

(stdr)

Waas­land-Be­ve­ren: Jans we­ken out. Ry­an Mmaee, Is­aac Kie­se The­lin en Lau­rent Jans keer­den gis­te­ren te­rug naar Waas­land-Be­ve­ren na in­ter­land­ver­plich­tin­gen. Jans liep een bles­su­re op bij de na­ti­o­na­le ploeg. De Luxem­burg­se rechts­ach­ter liep een ver­rek­king aan de me­di­a­le band van de rech­ter­knie op bij het af­blok­ken van een schot. Hier­door staat Jans drie tot vier we­ken aan de kant. De rechts­ach­ter mist eerst al de wed­strijd za­ter­dag te­gen Gent.(whb)

Fel­lai­ni re­va­li­deert in Bel­gië. Ter­wijl de an­de­re Ro­de Dui­vels met­een na de ze­ge te­gen Cy­prus te­rug­keer­den naar hun club, ver­toeft Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni nog in ons land. De Ro­de Dui­vel bles­seer­de zich aan zijn knie te­gen Bosnië en is en­ke­le we­ken out met een ver­rek­king aan de me­di­a­le band. Naar goe­de ge­woon­te re­va­li­deert de mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted in Ant­wer­pen, bij ki­ne­si­the­ra­peut Lie­ven Maes­schal­ck, die on­der Mar­ti­nez weer aan de na­ti­o­na­le ploeg ver­bon­den raak­te. Gis­te­ren werk­te hij zich daar al­vast flink in het zweet.(kvu)

Stra­chan Schots bonds­coach af. Gor­don Stra­chan (60) staat niet lan­ger aan het hoofd van de Schot­se na­ti­o­na­le elf. Na het mis­lo­pen van het WK in Rus­land is de sa­men­wer­king be­ëin­digd. Stra­chan werd in 2013 bonds­coach van zijn land. Hij greep met het team naast kwa­li­fi­ca­tie voor het WK 2014, het EK 2016 en het WK 2018. (b)

Fran­çois Kom­pa­ny, broer van, test bij de Schot­se twee­de­klas­ser Dun­dee Uni­ted.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.