“Men­sen be­han­del je

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Mil­ler claimt dat er ra­di­ca­le me­tho­des ● no­dig om de zui­ver­heid van de sport te vrij­wa­ren. Door een chip zou het mo­ge­lijk zijn om op el­ke se­con­de van de dag het ef­fect van ver­bo­den mid­de­len vast te stel­len.

“Hon­den on­der­vin­den geen hin­der, waar­om zou­den we niet over­we­gen om dat ook bij men­sen te doen? Mo­men­teel kun­nen we al­leen op één spe­ci­fiek mo­ment over­tre­din­gen vast­stel­len ter­wijl zo’n chip een con­stan­te con­tro­le mo­ge­lijk maakt.”

De World Olym­pi­ans As­so­ci­a­ti­on

is een soort be­lan­gen­ver­e­ni­ging van zo’n 100.000 olym­pi­ërs, maar Mil­ler sprak uit ei­gen naam. Hij waar­schuwt voor de snel­le ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de me­di­sche tech­no­lo­gie, waar­door sjoe­me­laars hun ei­gen bloed steeds nauw­keu­ri­ger kun­nen mo­ni­to­ren. Zo zou­den ze zich met nor­ma­le waar­den kun­nen aan­bie­den aan de con­tro­leurs.

“Som­mi­gen spre­ken over pri­va­cy, maar sport is een club met ei­gen re­gels. Wie wei­gert zich daar­aan te hou­den, moet dan maar geen lid wor­den.”

Hac­kers

De do­ping­strijd schurkt wel eens va­ker te­gen ele­men­tai­re rechts­re­gels - ver­moe­den van on­schuld, ge­trap­te straf­maat, pri­va­cy... - aan, maar dit voor­stel giert door­heen al­ler­lei boch­ten te­ge­lijk, oor­deelt ook Hans Coo­m­an, do­ping­arts bij de Vlaam­se Ge­meen­schap.

“Het doel hei­ligt toch niet al­tijd de mid­de­len? Er is trou­wens geen en­ke­le kans dat een Ethi­sche Com­mis­sie, waar ook ter we­reld, zo’n in­plan­ting zou toe­staan. Hoe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.