“Ik ben er­van over­tuigd dat de ken­te­ring zal vol­gen”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (ku­gu)

Een week na­dat het op het veld van lei­der Ly­ra pas in bles­su­re­tijd op een zu­re 2-1 ne­der­laag liep, gaat Rapid Leest op zoek naar ge­rech­tig­heid in zijn thuis­match te­gen Sint-Job. Voor de Lees­te­naars zou het straks de twee­de thuis­ze­ge van het sei­zoen moe­ten wor­den. Een­tje die coach Ni­co Van Uyt­sel en zijn ge­volg op­nieuw wat meer adem­ruim­te kan ver­schaf­fen in het klas­se­ment, maar Rapid Leest voor­al loon naar wer­ken moet ge­ven. Want hoe­wel de ploeg haast we­ke­lijks aar­dig voor de dag komt, zijn de vijf scha­me­le punt­jes in de ta­bel een ma­ge­re be­lo­ning.

“We wor­den al en­ke­le we­ken na el­kaar over­stelpt met com­pli­men­ten, maar dat is zuur als je daar on­der­aan met slechts vijf pun­ten ben­gelt”, zegt Ni­co Van Uyt­sel. “Het klopt dat ik de spe­lers wei­nig kan ver­wij­ten. Ook op Ly­ra speel­den we in de eerste helft heel sterk en had­den we al­tijd min­stens recht op een punt, maar maak­te een kan­jer als Tris­tan Der­maut ons in de 92ste mi­nuut met één ac­tie toch nog mond­dood. Op ba­sis van on­ze pres­ta­ties te­gen Berg en Dal, Kon­tich en Ly­ra zeg ik dat de ken­te­ring er zal ko­men. Daar ben ik hei­lig van over­tuigd.”

Leuk voor Rapid Leest zou zijn dat er zon­dag al een eerste von­kje volgt in de thuis­match te­gen Sint-Job, dat wel met een zes op zes naar het Me­chel­se komt af­ge­zakt.

“De voor­bije wed­strij­den heb­ben aan­ge­toond dat er geen re­den is om aan ons­zelf te twij­fe­len, maar we zul­len in­der­daad al­le­maal ons ni­veau moe­ten ha­len om iets te oog­sten. En ja, de drie pun­ten thuis­hou­den zou voor de he­le groep een fik­se op­luch­ting en be­lo­ning zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.