“Ik wist niet wat ik mocht ver­wach­ten”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (gi­vl)

Na een één op vijf­tien staat Hei­kant Ber­laar op een wei­nig flo­ris­san­te veer­tien­de plaats. Ze­ker ge­zien de toe­stand van de Ant­werp­se ploe­gen in de der­de ama­teur­klas­se is dat een plaats waar de paars-wit­ten zo snel mo­ge­lijk moe­ten zien weg te ko­men. Toch ziet nieuw­ko­mer Rik Van Praet nog geen te­ke­nen om te wan­ho­pen, in­te­gen­deel.

“Al­leen de re­sul­ta­ten val­len te­gen, het spel zelf vind ik bij mo­men­ten wel goed”, al­dus Van Praet. “Nie­mand had ver­wacht dat we nu veer­tien­de zou­den staan, maar het ge­luk laat het wat af­we­ten en we heb­ben een pak ge­bles­seer­den. Dat zijn ze­ker ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den.”

Van Praet was een last mi­nu­te trans­fer van Hei­kant. “Ik speel­de de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen bij FC Duf­fel, maar ben drie jaar ge­bles­seerd ge­weest. Tij­dens de voor­be­rei­ding ver­tel­de men mij in Duf­fel dat de kans groot was dat ik niet bij de kern zou zit­ten. Ik be­sloot dan naar een club te gaan waar de speel­kan­sen gro­ter wa­ren. Aan­ge­zien Hei­kant in het tus­sen­sei­zoen al eens naar mij had ge­ïn­for­meerd, be­sloot ik de stap te wa­gen.”

On­danks de slech­te klas­se­ring be­klaagt Van Praet zich zijn keu­ze niet. “Het valt be­ter mee dan ver­wacht. Toen ik naar Hei­kant kwam, wist ik niet wat ik mocht ver­wach­ten. Het was ten­slot­te twee reek­sen la­ger dan Duf­fel en ik ken­de hier al­leen Raf Thys van mijn tijd bij Heist. Maar het ni­veau ligt zeer hoog, hier lo­pen echt goe­de voet­bal­lers rond die al ho­ger heb­ben ge­speeld. Er zijn al­leen veel nieu­we spe­lers die nog moe­ten in­ge­past wor­den en een pak ge­bles­seer­den. Ik denk echt dat als het plaat­je klopt bij Hei­kant, we moe­ten mee­doen voor de plaat­sen voor de eind­ron­de. Op dit mo­ment klinkt dat gek, maar ik meen dat.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.