“On­ze on­ge­sla­gen reeks ver­der­zet­ten”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (gf)

Luc­ker­mans mis­te dit sei­zoen door een bles­su­re een aan­tal wed­strij­den, maar on­der­tus­sen is hij weer bij­na de ou­de.

“In de eerste match op GR Ka­te­lij­ne kreeg ik een trap op mijn en­kel. Ik hield daar een ver­rek­king van de li­ga­men­ten aan over”, ver­telt Luc­ker­mans. “Daar­door was ik er en­ke­le we­ken niet bij. Eens te­rug fit, was de ploeg goed aan het draai­en en ook op het fy­sie­ke vlak moest ik een in­haal­be­we­ging ma­ken.”

Vo­ri­ge zon­dag in Schriek stond nieuw­ko­mer Luc­ker­mans, die over­kwam van FC Duf­fel, weer aan de af­trap. “Zo­lang we on­ge­sla­gen blij­ven, is het goed, hé. We speel­den nu twee keer na el­kaar ge­lijk, maar dat hoeft niet met­een iets ne­ga­tiefs te be­te­ke­nen. We doen het goed, vind ik. We ha­len re­sul­ta­ten. Naar waar dat ons zal lei­den, weet mo­men­teel nie­mand.”

Ook in eerste pro­vin­ci­a­le blijft het spe­ci­aal om voor RC Me­che­len te mo­gen spe­len.

“De te­gen­stre­vers zijn te­gen ons meer op­ge­la­den dan te­gen an­de­re ploe­gen. Ze leg­gen er te­gen ons nog meer hun kop voor. Wij moe­ten daar on­ze wa­pens te­gen­over­zet­ten. El­ke match be­gin­nen we met het idee te win­nen, dat lijkt me lo­gisch. Hoe lan­ger de reeks on­ge­sla­gen mat­chen duurt, hoe be­ter. Al zou na twee ge­lij­ke spe­len op rij een ze­ge toch deugd doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.