“We heb­ben on­ze spi­rit ge­von­den”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (gi­vl)

Na de re­cen­te vier op zes lijkt de jon­ge groep van Schriek stil­aan zijn weg te heb­ben ge­von­den in eerste pro­vin­ci­a­le.

“On­ze laat­ste twee wed­strij­den wa­ren in­der­daad goed”, be­aamt aan­val­ler Seppe Ber­re­voets. “Ze­ker zon­dag te­gen Ra­cing Me­che­len heb­ben we la­ten zien dat we ge­groeid zijn de­ze com­pe­ti­tie. We speel­den ge­lijk te­gen een ti­tel­kan­di­daat en qua af­ge­dwon­gen kan­sen moesten we ze­ker niet on­der­doen. Ik denk dat we nu on­ze spi­rit heb­ben ge­von­den. De we­ken voor­dien lie­ten we ons hoofd han­gen bij een ach­ter­stand, dat is er nu uit.”

Vo­rig sei­zoen speel­de Ber­re­voets nog bij con­cur­rent Berg en Dal. “Ik ben naar Schriek ge­ko­men, om­dat ik dacht dat ik hier meer speel­kan­sen zou krij­gen. Bo­ven­dien heeft Schriek een jon­ge groep waar­in het voet­bal­len voor­op staat. Hier wordt niet ge­werkt met de lan­ge bal en dat is voor mij cru­ci­aal. Met Criel en Ve­relst heb­ben we ook twee er­va­ren spe­lers die de rest kun­nen stu­ren.”

Wat de am­bi­tie be­treft blijft Ber­re­voets wat op de vlak­te. “De vol­gen­de drie mat­chen wor­den be­lang­rijk. Dan spe­len we te­gen ploe­gen die ach­ter ons staan, nor­maal zou­den we dan pun­ten moe­ten pak­ken. Al heb ik on­der­von­den dat er in eerste pro­vin­ci­a­le geen zwak­ke broer­tjes zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.