“Ik ver­wacht een ge­slo­ten wed­strijd”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

Be­tek­om ging aar­ze­lend van start ging in de­ze com­pe­ti­tie, maar heeft na de re­cen­te ze­ven op ne­gen aan­slui­ting ge­kre­gen bij de bo­ven­ste helft van het klas­se­ment. Zon­dag trek­ken de jon­gens van trai­ner Jem­pi Cus­ters naar Lie­de­ker­ke, dat met zes­tien op acht­tien al­leen aan de lei­ding staat.

“De uit­da­ging om de lei­der een eerste ne­der­laag toe te die­nen, is er na­tuur­lijk, maar dat is niet de eni­ge am­bi­tie die we heb­ben”, ver­telt Cus­ters. “We zit­ten met de­ze groep nog steeds in een op­bou­wen­de fa­se. Ook dit sei­zoen moesten we weer heel wat nieu­we jon­gens in­pas­sen en dat blijft tijd ver­gen. Toch zie ik veel pro­gres­sie. De laat­ste drie wed­strij­den wa­ren van een dui­de­lijk be­ter ni­veau dan de eerste drie. Toch is er nog werk aan de win­kel. We heb­ben nog steeds te veel kan­sen no­dig om een doel­punt te sco­ren. We­ten­de dat we zon­dag geen tien kan­sen zul­len krij­gen, vraagt dat om wat meer ef­fi­ci­ën­tie. Ik ver­wacht een erg ge­slo­ten wed­strijd die we ho­pe­lijk win­nend kun­nen af­slui­ten”, be­sluit Cus­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.