“Elk jaar een veld­slag tus­sen vrien­den”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

Zon­dag staat de der­by tus­sen Baal en Tre­me­lo op het pro­gram­ma. De­ze ont­moe­ting zorgt al­tijd voor een tal­rij­ke op­komst en heel wat sfeer tus­sen de bei­de sup­por­ters­groe­pen. Bo­ven­dien zit­ten in bei­de kam­pen vrien­den on­der el­kaar ver­deeld. “Het is elk jaar een spor­tie­ve veld­slag”, al­dus Baal-aan­voer­der Bram Ver­mey­len.

Na­dat Tre­me­lo een twee­tal jaar ge­le­den de sprong van vier­de naar der­de pro­vin­ci­a­le maak­te, staat er elk jaar een ge­la­den der­by tus­sen de twee buur­dor­pen op het pro­gram­ma. “Het leeft on­der de men­sen”, weet Ver­mey­len. “Al moet ik toe­ge­ven dat de be­le­ving naar de der­by toe twee jaar ge­le­den veel gro­ter was. Toen was het ja­ren ge­le­den dat bei­de ploe­gen nog eens te­gen el­kaar voet­bal­den in com­pe­ti­tie­ver­band. Ik ont­moet bij Tre­me­lo mijn vroe­ge­re maats van in Be­tek­om Kri­s­tof Prin­sen en Di­mi­tri Storms. Ook lo­pen er in bei­de ploe­gen jon­gens rond die vrien­den van el­kaar zijn. Het kan de in­ten­si­teit van de match al­leen maar aan­wak­ke­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.