“Een ge­moe­de­lij­ke mee­ting”

Jo­an Pe­per­mans van or­ga­ni­se­ren­de club RAM

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (basp)

At­le­tiek­club RAM (Re­gio At­le­tiek Me­che­len) or­ga­ni­seert za­ter­dag in sport­park De Nek­ker de Men­ta­lym­pia, een at­le­tiek­mee­ting voor jon­ge­ren met een fy­sie­ke of men­ta­le be­per­king.

De deel­ne­mers aan de Men­ta­lym­pia ● krij­gen een mix van tra­di­ti­o­ne­le at­le­tiek­proe­ven en spe­ci­a­le at­le­tiek­dis­ci­pli­nes op maat voor­ge­scho­teld. Hoc­key­wer­pen, loop­num­mers, ver­sprin­gen, ko­gel­sto­ten en pet­ra­fiet­sen (een spe­ci­a­le loop­fiets).

“De proe­ven zijn meest­al wel ver­ge­lijk­baar met de tra­di­ti­o­ne­le at­le­tiek­proe­ven, maar som­mi­ge dis­ci­pli­nes vra­gen ui­ter­aard wat aan­pas­sing”, ver­dui­de­lijkt Jo­an Pe­per­mans van at­le­tiek­club RAM. “Vi­su­eel ge­han­di­cap­ten heb­ben bij­voor­beeld ex­tra be­ge­lei­ding no­dig. Er zul­len naast de at­le­ten daar­om ook heel wat be­ge­lei­ders van de par­tij zijn.”

De mee­ting richt zich op een spe­ci­fiek pu­bliek. De G-sport zit dui­de­lijk in de lift en dat mer­ken ze bij RAM.

“Vo­rig jaar haal­den we een zeer mooi deel­ne­mers­aan­tal van 150 à 200 deel­ne­mers”, weet Pe­per­mans. “On­ze wed­strijd is niet te ver­ge­lij­ken met de G-mee­ting van Lier van en­ke­le we­ken ge­le­den. Bij ons is het een iets klein­scha­li­ger ge­beu­ren. De mees­te at­le­ten ko­men uit ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­e­ni­gin­gen of het bij­zon­der on­der­wijs. Het gaat er heel ge­moe­de­lijk aan toe op de mee­ting.”

De laat­ste ja­ren heeft RAM een mooie re­pu­ta­tie op­ge­bouwd met de Men­ta­lym­pia.

“De mee­ting is voor­al ge­groeid dank­zij on­ze oud-voor­zit­ter, Bob Van Aken, die nu ere­voor­zit­ter is ove­ri­gens. Via zijn vrouw, die les­gaf in het bij­zon­der on­der­wijs, heeft hij af­fi­ni­teit met de G-sport. On­ze club heeft geen uit­ge­brei­de G-wer­king. Dat heeft on­der meer te ma­ken met het feit dat en­ke­le clubs uit de om­ge­ving, zo­als AC Ly­ra en AVZK, daar al wel heel ver in staan. We ver­wach­ten bij­voor­beeld heel veel at­le­ten van AC Ly­ra. Het is fijn te mer­ken dat we heel veel steun krij­gen van ver­schil­len­de ver­en­gin­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.