Geen zor­gen voor mul­ti­na­ti­o­nals

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - Dirk Hen­drikx Redacteur

In vol­le storm over de Pa­ra­di­se Pa­pers blijkt mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overtveldt in ge­sprek te zijn met fis­caal pa­ra­dijs An­dor­ra over een mo­ge­lij­ke be­las­ting­deal. Zo’n ver­drag zou han­dig kun­nen zijn voor on­der­ne­min­gen om hun fi­nan­ci­ë­le ac­ti­vi­tei­ten zo te sprei­den over ons land en het mi­ni­staat­je in de Py­re­nee­ën dat ze mi­ni­maal be­las­tin­gen be­ta­len.

Cre­a­tief be­las­tin­gen ont­wij­ken, heet dat. Of waar­om een mul­ti­na­ti­o­nal als Ap­ple op een fa­bel­ach­ti­ge oor­logs­kas van 245 mil­jard dol­lar zit en toch am­per be­las­tin­gen be­taalt. En waar­om in Bel­gië de gro­te be­drij­ven sa­men voor een paar tien­tal­len mil­jar­den be­las­tin­gen ont­wij­ken.

Ook raak­te be­kend dat de twee Kem­pen­se be­drij­ven Ni­ke en Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca in de voor­bije tien jaar min­stens 71 mil­joen eu­ro sub­si­dies kre­gen van de Vlaam­se re­ge­ring. Dat be­re­ken­de sp.a’er Joris Van­den­brou­c­ke. Uit de Pa­ra­di­se Pa­pers is ge­ble­ken dat bei­de be­drij­ven maar wei­nig be­las­tin­gen be­ta­len in ons land.

Zo­als we al schre­ven staat daar wel iets te­gen­over, met na­me 4.800 ba­nen bij Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca en 3.000 bij Ni­ke. Het zijn so­cio-eco­no­misch klop­pen­de har­ten in de re­gio, ze le­ve­ren dui­zen­den jobs voor zo­wel laag- als hoog­ge­school­den, ze be­ta­len daar so­ci­a­le las­ten voor en de werk­ne­mers zelf be­ta­len ook be­las­ting. Om het be­lang daar­van juist in te schat­ten, moet je maar kij­ken naar de dra­ma’s van Ford Genk en Re­nault Vil­voor­de.

De Ne­der­land­se pre­mier Rut­te zegt ter ver­de­di­ging van zijn af­schaf­fing van de di­vi­dend­be­las­ting (die aan­deel­hou­ders van mul­ti­na­ti­o­nals 1,4 mil­jard op­le­vert) dat hij “Bel­gië niet ach­ter­na wil”. Nog maar één mul­ti­na­ti­o­nal heeft in ons land zijn hoofd­kan­toor: AB Inbev. Ne­der­land heeft nog in ei­gen land ver­an­ker­de gi­gan­ten als Shell, Uni­lever, Phi­lips en Ak­zoNo­bel. Maar eco­no­men wij­zen er­op dat dit niet de be­drij­ven zijn die voor groei in de werk­ge­le­gen­heid zor­gen. Die zit meer bij bui­ten­land­se, in Ne­der­land ac­tie­ve on­der­ne­min­gen. En cri­ti­ci zeg­gen dat ver­moe­de­lijk voor­al het lob­by­werk van de vier Ne­der­land­se mul­ti­na­ti­o­nals heeft ge­speeld.

Ook bij ons lijkt het even­wicht soms zoek tus­sen de be­zorgd­heid van de re­ge­ring over de be­lan­gen van on­der­ne­min­gen en de jobs die zij cre­ë­ren. Als Johan Van Overtveldt op de rem staat te­gen een be­te­re Eu­ro­pe­se aan­pak van be­las­ting­ont­wij­king, dient dat niet di­rect de Bel­gi­sche eco­no­mie, in­te­gen­deel. Van Overtveldt kreeg in ju­li over zijn wei­ger­ach­ti­ge hou­ding een veeg uit de pan van­we­ge Eu­ro­pees com­mis­sa­ris Pier­re Mo­sco­vi­ci. Mor­gen wordt in het par­le­ment het rap­port van de Pa­na­ma Pa­pers (het lek over be­las­ting­pa­ra­dij­zen uit 2015) be­spro­ken. De op­po­si­tie zal zeg­gen dat de 130 aan­be­ve­lin­gen niet am­bi­ti­eus ge­noeg zijn, de meer­der­heid zal aan­voe­ren dat we goed be­zig zijn. De mul­ti­na­ti­o­nals zul­len zich voor­lo­pig nog niet te veel zor­gen moe­ten ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.