Ver­war­de tach­ti­ger steelt drie jaar lang graf­stuk­ken

Be­jaar­de man uit om­ge­ving Tes­sen­der­lo heeft in­druk­wek­ken­de ver­za­me­ling in huis

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - (kosn)

In Tes­sen­der­lo is een kerk­hof­dief ont­mas­kerd. De ver­war­de tach­ti­ger ver­za­mel­de hon­der­den weg­ge­roof­de or­na­men­ten, bloem­stuk­ken, kaar­sen en pot­ten van twee be­graaf­plaat­sen in zijn huis.

De kerk­hof­dief werd af­ge­lo­pen ● don­der­dag op he­ter­daad be­trapt. Tij­dens een po­li­tie­ac­tie op de be­graaf­plaats Hoog­veld in Tes­sen­der­lo trok hij de aan­dacht.

In de au­to­kof­fer van de tach­ti­ger, die ver­ward over­kwam, trof­fen de agen­ten een he­le reeks bloem­stuk­ken aan. Er werd een huis­zoe­king uit­ge­voerd in zijn wo­ning in de om­ge­ving van Diest- Tes­sen­der­lo. Daar trof­fen de agen­ten een in­druk­wek­ken­de ver­za­me­ling graf­ver­sie­rin­gen aan. De hon­der­den or­na­men­ten, pot­ten, kaar­sen en bloem­stuk­ken la­gen net­jes op­een­ge­sta­peld.

De be­jaar­de man ver­klaar­de dat hij de graf­ver­sie­rin­gen uit af­val­con­tai­ners haal­de of ge­kocht had op rom­mel­mark­ten, maar daar hecht­te de po­li­tie wei­nig ge­loof aan. Ze ver­moedt dat de kerk­hof­dief al zo’n drie jaar ac­tief is. De af­ge­lo­pen drie jaar liep er bij zo­ne Be­rin­gen-Ham-Tes­sen­der­lo im­mers een he­le re­sem mel­din­gen bin­nen over ge­sto­len graf­ver­sie­rin­gen. Om de dief­stal­len een halt toe te roe­pen, in­stal­leer­de de po­li­tie ruim twee jaar ge­le­den zelfs een be­wa­kings­ca­me­ra in Tes­sen- der­lo, maar die werd am­per twee we­ken na de in­stal­la­tie al ge­sto­len. Of de tach­ti­ger ook hier­voor ver­ant­woor­de­lijk is, is niet dui­de­lijk.

Emo­ti­o­ne­le waar­de

Bij de po­li­tie liep gis­te­ren een twin­tig­tal mel­din­gen bin­nen over ge­sto­len graf­stuk­ken. “We zijn er vrij ze­ker van dat de man al­leen maar graf­stuk­ken weg­haal­de op de be­graaf­plaat­sen van Tes­sen­der­lo en Deur­ne (bij Diest, red.)”, klinkt het. “We ho­pen nu zo veel mo­ge­lijk ge­du­peer­den hun ge­sto­len graf­ver­sie­ring te­rug te be­zor­gen, want vaak gaat het hier om stuk­ken met een gro­te emo­ti­o­ne­le waar­de.”

FO­TO'S RR

De ‘schat­ka­mer’: al­le or­na­men­ten ston­den net­jes bij de be­jaar­de man thuis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.