Op zucht van staats­greep

Le­ger en pre­si­dents­vrouw ru­zi­ën over op­vol­ging stok­ou­de lei­der Mugabe (93)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Buitenland - JES­SE VAN REGENMORTEL

Het rom­melt in Zim­bab­we. De vi­ce­pre­si­dent is op­zij­ge­zet en de mach­ti­ge re­ge­rings­par­tij ge­zui­verd van haar aan­han­gers. Waar­op de le­ger­baas dreig­de tus­sen te ko­men en gis­te­ren tanks naar hoofd­stad Ha­ra­re rol­den. Het woord staats­greep gonst. Al­les draait rond de op­vol­ging van de af­ge­leef­de lei­der Mugabe. Hoe ou­der die wordt, hoe ze­nuw­ach­ti­ger het land.

“Be­dankt voor de be­zorgd­heid, ● maar er is géén coup be­zig in Zim­bab­we. Ga als­tu­blieft ver­der met jul­lie le­vens en houd jul­lie met jul­lie ei­gen pro­ble­men be­zig.” Dat tweet­te re­ge­rings­par­tij Zanu-PF gis­te­ren­na­mid­dag. Na­tuur­lijk denkt ie­der­een wél aan een coup wan­neer tanks rich­ting de hoofd­stad rol­len in een Afri­kaans land waar ie­der­een voelt dat het er po­li­tiek niet lek­ker loopt.

Ro­bert Mugabe (93), dik 36 jaar aan de macht, zet­te vo­ri­ge week zijn vi­ce­pre­si­dent aan de kant. Em­mer­son Mnan­gag­wa (75) – bij­naam: De Kro­ko­dil – vlucht­te naar het bui­ten­land, zijn me­de­stan­ders bin­nen Zanu-PF wer­den bui­ten ge­werkt. Die me­de­stan­ders zijn veel­al oud­ge­dien­den van de on­af­han­ke­lijk­heids­strijd in de ja­ren 70. En dat die op­zij wor­den ge­zet, vindt de le­ger­top niet top.

“We moe­ten zij die ach­ter dit ver­ra­der­lij­ke be­drog zit­ten, er­aan her­in­ne­ren dat het le­ger niet zal twij­fe­len om ac­tie te on­der­ne­men, als het gaat om het be­scher­men van on­ze re­vo­lu­tie.” Dat zei le­ger­ge­ne­raal Con­stan­ti­no Chi­wen­ga maan­dag, ge­flan­keerd door zo­wat ne­gen­tig ho­ge of­fi­cie­ren. Gis­te­ren leek hij de daad bij het woord te voe­ren. Een aan­tal tanks werd ge­zien op een toe­gangs­weg naar hoofd­stad Ha­ra­re, maar daar bleef het rus­tig. Gis­ter­avond laat be­schul­dig­de re­ge­rings­par­tij Zanu-PF Chi­wen­ga dan van ver­raad. “Zijn uit­spra­ken wa­ren dui­de­lijk be­doeld om de na­ti­o­na­le vre­de te ver­sto­ren en aan te zet­ten tot op­stand.”

Moord­com­plot

Een in­ge­wik­keld spin­nen­web, maar in fei­te is het sim­pel. Gra­ce Mugabe, de 40 jaar jon­ge­re vrouw van de pre­si­dent, wil haar ou­de man heel graag op­vol­gen. Ze heeft de steun van de jon­ge­re vleu­gel van Zanu-PF, maar ze is niet de eni­ge kan­di­daat voor de job.

Toen­ma­lig vi­ce­pre­si­dent Joi­ce Mu­ju­ru lag in 2014 in po­le­po­si­ti­on. Gra­ce be­schul­dig­de haar van een moord­com­plot en Mu­ju­ru moest op­stap­pen. De nieu­we vi­ce­pre­si­dent Mnan­gag­wa was ook een se­ri­eu­ze kan­di­daat, maar hij ver­dwijnt nu ook van het to­neel. Me­vrouw Mugabe ziet zich dus mooi ge­po­si­ti­o­neerd als toe­kom­stig pre­si­dent.

Maar Mnan­gag­wa, voor­ma­lig de­fen­sie­mi­nis­ter, be­houdt zijn goe­de con­nec­ties bij het le­ger. En hij heeft ge­zwo­ren te zul­len te­rug­ke­ren. Er volgt dus nog ze­nuw­ach­tig­heid in Zim­bab­we.

FO­TO'S REU­TERS

Pre­si­dent Mugabe (93) met zijn 40 jaar jon­ge­re vrouw Gra­ce. De le­ger­top ziet haar lie­ver niet als de vol­gen­de lei­der van Zim­bab­we en stuur­de tanks naar hoofd­stad Asa­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.