Helft van adem­tes­ten in pro­vin­cie ge­beurt in Me­che­len

Po­li­tie voert ook 42% van speek­sel­tes­ten in Dij­le­stad uit

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Mechelen -

In Me­che­len en Wil­le­broek loopt u het mees­te kans om een al­co­hol­con­tro­le te­gen te ko­men. Dat blijkt uit cij­fers die Me­chels bur­ge­mees­ter Bart Somers (Open Vld) be­kend­maak­te. 52% van al­le adem­tes­ten in de pro­vin­cie Ant­wer­pen wor­den in Me­che­len en Wil­le­broek uit­ge­voerd.

De cij­fers die Somers gis­te­ren via de so­ci­a­le me­dia ● be­kend­maak­te, zijn op zijn minst in­druk­wek­kend te noe­men. “Tij­dens de eer­ste acht maan­den van dit jaar zijn er in on­ze po­li­tie­zo­ne Me­che­lenWil­le­broek 14.008 adem­tes­ten af­ge­no­men, een enorm groot aan­tal. Meer nog, het gaat om 52% van al­le adem­tes­ten die in de pro­vin­cie Ant­wer­pen zijn uit­ge­voerd. Als je weet dat de pro­vin­cie 1,7 mil­joen in­wo­ners telt en Me­che­len en Wil­le­broek sa­men slechts 110.000 in­wo­ners, dan sprin­gen die cij­fers echt wel in het oog”, zegt Somers. “We voe­ren in on­ze po­li­tie­zo­ne zes­tien keer meer adem­tes­ten uit dan bij­voor­beeld in de stad Ant­wer­pen, dat al gauw vijf keer gro­ter is dan Me­che­len en Wil­le­broek.”

Niet al­leen op het vlak van al­co­hol­tes­ten zijn Me­che­len en Wil­le­broek pri­mus van de klas, ook op het vlak van speek­sel­tes­ten staan ze op num­mer één. “In on­ze po­li­tie­zo­ne wordt 42% van al­le speek­sel­tes­ten in de pro­vin­cie uit­ge­voerd. Dat is ook bij­na één op de twee tes­ten.”

De veel­vul­di­ge con­tro­les wer­pen ook hun vruch­ten af. Het aan­tal be­trap­te be­stuur­ders is de voor- bije ja­ren op­val­lend ge­daald. “We zien dat on­ge- veer 3% van de ge­con­tro­leer­de be­stuur­ders on­der in­vloed ach­ter het stuur zit. Dat is net iets min­der dan het ge­mid­del­de aan­tal be­trap­te be­stuur­ders in de he­le pro­vin­cie. Men­sen we­ten dat de kans om op een con­tro­le te bot­sen in on­ze po­li­tie­zo­ne groot is.”

Min­der on­ge­val­len

“We zien het aan­tal zwa­re ver­keers­on­ge­val­len jaar na jaar da­len en daar­voor doen we het. Men­sen die on­der in­vloed ach­ter het stuur krui­pen, spe­len niet al­leen met hun ei­gen le­ven, maar ook met dat van an­de­ren. Voor mij is de aan­pak van cri­mi­na­li­teit een zeer be­lang­rijk item, maar ver­keers­vei­lig­heid is min­stens even be­lang­rijk. Er val­len in ons land nog steeds meer slacht­of­fers in het ver­keer dan in de cri­mi­na­li­teit.”

Somers is ook kwaad op men­sen die on­der in­vloed toch nog ach­ter het stuur krui­pen. “Ik las dat er het voor­bije week­end een man is be­trapt die on­der in­vloed van al­co­hol en drugs een voer­tuig

BART SOMERS

Bur­ge­mees­ter Me­che­len ‘‘We voe­ren zes­tien keer meer adem­tes­ten uit dan in Ant­wer­pen, dat vijf keer zo groot is.’’

be­stuur­de. Bo­ven­dien raas­de hij met een snel­heid van 73 ki­lo­me­ter per uur door de Ka­te­lij­ne­straat, een straat waar maxi­maal 30 mag wor­den ge­re­den. Dat is een re­gel­rech­te schan­de. Ik mag er niet aan den­ken wat de ge­vol­gen had­den kun­nen zijn moest er net op dat ogen­blik een kind de straat heb­ben over­ge­sto­ken.”

Men­ta­li­teits­wij­zi­ging

Net als de Vlaam­se en fe­de­ra­le over­heid pleit Somers er ook voor om het aan­tal al­co­hol­con­tro­les over­al op te trek­ken. “Het is be­lang­rijk dat er een men­ta­li­teits­wij­zi­ging komt. Dat weg­ge­brui­kers be­sef­fen dat de pak­kans gro­ter wordt. Al­leen dan kan je het aan­tal be­stuur­ders on­der in­vloed naar be­ne­den ha­len. Dat heb­ben wij in on­ze po­li­tie­zo­ne de voor­bije ja­ren ze­ker al aan­ge­toond.” THEO DERKINDEREN

FO­TO THEO DERKINDEREN

Tij­dens de eer­ste acht maan­den van dit jaar zijn er in de po­li­tie­zo­ne Me­che­len-Wil­le­broek 14.008 adem­tes­ten af­ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.